Boende och placering för omhändertagna barn - Dahlén Juristbyrå

Boende och placering för omhändertagna barn

Barn och unga kan av flertalet anledningar vara placerade på ett annat boende än hos sina föräldrar eller vårdnadshavare. Detta kan bero på omhändertagande enligt LVU eller socialtjänstlagen eller av någon annan anledning. Men vad är skillnaden mellan olika typer av boenden? När placeras ett barn och vart? Vad innebär de olika begreppen?

SiS-hem

SiS står för Statens institutionsstyrelse, och är en myndighet som delvis ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem. SiS erbjuder boende men är även delaktiga i vårdprocessen av unga tillsammans med socialtjänsten och andra relevanta aktörer. Den som blir placerad hos SiS kan befinna sig där av olika anledningar, det kan röra sig om omhändertagande enligt LVU, socialtjänstlagen eller att domstol dömt den unge i fråga till sluten ungdomsvård, vilka förklaras närmare nedan.

HVB-hem

HVB står för ”hem för vård eller boende” och är ett hem där någon placeras i samband med vård eller behandling. HVB hem kan drivas av en enskild individ, bolag, förening etc. dock krävs att det är en yrkesmässig verksamhet. Att verksamheten är yrkesmässig kan t.ex. vara att den som driver hemmets inkomst helt eller huvudsakligen kommer från verksamheten. Barn kan placeras i ett hem för vård eller boende med stöd av både socialtjänstlagen såväl som LVU, alltså med eller utan samtycke från vårdnadshavare eller barnet själv om denne fyllt 15 år.

Särskilda ungdomshem

Särskilda ungdomshem är ett typ av hem som SiS ansvarar för. Dessa hem är till för barn med psykosociala problem som vårdas med stöd i LVU.

Jourhem

Jourhem är hem som tar emot barn i akuta lägen under en begränsad tid i väntan på permanent placering. Under tiden för placering i jourhemmet utreder socialtjänsten frågan.

Familjehem

Familjehem är vanliga familjer eller individer som uppfyller förutsättningarna för uppdraget och tar hand om barn som är i behov av boende och/eller vård, i sitt eget hem. Skillnad mellan familjehem och t.ex. ett SiS-hem är att den som boendeplaceras i ett familjehem bor hemma hos en annan familj, medan SiS-hem är boende- och vårdanläggningar. Barn kan placeras i familjehem på grund av bl.a. missförhållanden i hemmet, eget beteende, eller om barnet är ensamkommande till Sverige. Familjehem kallades tidigare Fosterhem.

Stödboende

Ett stödboende är ett eget boende, ofta i form av lägenhet, som ges till personer mellan 16 och 20 års ålder med individanpassat stöd. Syftet är att förbereda den unge för vuxenlivet och att bo ensam. Unga kan placeras i stödboende efter vård i t.ex. HVB, familjehem eller särskilt ungdomshem men är även ett fristående placeringsalternativ.

Sluten ungdomsvård

Sluten ungdomsvård är en brottspåföljd som kan dömas ut till personer under 18 års ålder. Sluten ungdomsvård är en alternativ påföljd till fängelse, den som döms till sluten ungdomsvård hade alltså, vore det inte för åldern, dömts till fängelse. Sluten ungdomsvård sker på SiS särskilda ungdomshem.

Läs mer: LVU

Läs mer: Barnets bästa