Familj fick inget biträde - Kammarrätten ändrar - Dahlén Juristbyrå

Familj fick inget biträde – Kammarrätten ändrar

När föräldrarna till två barn som var placerade enligt LVU begärde att vården skulle upphöra anmälde socialnämnden i deras hemkommun att offentligt biträde skulle förordnas för såväl barnen som föräldrarna.

Förvaltningsrätten beslutade dock om att inte förordna offentligt biträde och hänvisar i sitt beslut till att frågan nyligen prövats. De menar även att det inte tillkommit några nya omständigheter sedan frågan senast prövades.

Offentligt biträde som huvudregel

Huvudregeln i mål av gällande slag är att offentligt biträde ska förordnas, men om frågan nyligen prövats eller om det anses som uppenbart att förhållandena inte förbättrats kan det i vissa undantagsfall beslutas om att behov av offentligt biträde saknas.

Kammarrätten river upp beslutet

Föräldrarna överklagade beslutet till kammarrätten som meddelade dom i målet.

Kammarrätten delar inte förvaltningsrättens uppfattning och menar att omständigheterna i det aktuella fallet inte talar för att det ska vara fråga om något undantagsfall som nämns ovan.

Överinstansen upphäver därför det tidigare beslutet och målet om förordnande av offentligt biträde hänskjuts åter till förvaltningsrätten.