Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys - Dahlén Juristbyrå

Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys

Inom familjerätten finns olika lagar och regler som styr delar av familjelivet, många av dessa är dispositiva vilket innebär att parterna kan avtala om att något annat ska gälla istället. Regler om arv kan till viss del själv regleras genom testamente. Genom äktenskapsförord eller samboavtal regleras bodelning vid äktenskapsskillnad eller separation så som ni kommit överens om men utan avtal eller överenskommelse följer istället bodelningen den lagstiftning som finns på området.

Testamente

Testamente är till skillnad från övriga dokument i denna artikel inte ett avtal. Ett testamente skulle istället kunna förklaras som en rättsligt bindande viljeyttring. Genom testamente regleras vad som sker med testatorns (den som skrivit testamentet) kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Enligt lag ställs formella krav på testamentet, om dessa inte uppfylls är testamentet ogiltigt. Det kan vara fördelaktigt att anlita en jurist som kan upprätta ett testamente som uppfyller formkraven och där din vilja uttrycks. Reglerna om arv och testamente hittar du i ärvdabalken.

Läs mer om testamenten här

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som reglerar hur deras tillgångar ska fördelas vid äktenskapsskillnad. Äktenskapsförord skrivs med fördel innan vigsel, så makarna inte behöver fundera på detta under äktenskapet. Det kan dock även skrivas efter vigsel och under äktenskapet. I ett äktenskapsförord kan man t.ex. reglera att viss egendom ska vara en makes enskilda, eller att all egendom ska vara enskild. Finns inget giftorättsgods behövs ingen bodelning göras.

Läs mer om äktenskapsförord här

Samboavtal

Samboavtal är lika äktenskapsförord på det sätt att de reglerar hur sambors bodelning går till efter separation. Samboavtal syftar till att helt eller delvis avtala bort bodelningsreglerna i sambolagen. Genom samboavtal kan sambor avtala om att viss egendom ska exkluderas vid bodelning, eller att ingen egendom ska ingå i bodelning.

Läs mer om samboavtal här

Framtidsfullmakt

Genom framtidsfullmakt ges den eller de personer som önskas rätt att företräda dig när du själv inte kan det. Detta kan gälla både ekonomiska och sociala förhållanden. Enligt lag ställs formella krav på framtidsfullmakter. Det är därför bra att kontakta en jurist för att säkerställa att din framtidsfullmakt är korrekt utformad och giltig. Vi erbjuder gratis mall för framtidsfullmakt.

Läs mer om framtidsfullmakter här

Familjerättslig situationsanalys

Förutom de ovan nämnda avtalen finns avtal gällande boende, umgänge och vårdnad för barn, bodelningsavtal, samägandeavtal etc. För att reglera din rättsliga ställning i olika frågor är det viktigt att dokumentera din önskan inför framtiden. Genom tjänsten familjerättslig situationsanalys går vi igenom din situation och dina specifika behov för att rekommendera vilka familjerättsliga avtal just du behöver. Priset för familjerättslig situationsanalys är 1 500 kr, i priset ingår 1 timmes konsultation. Finns behov för ytterligare konsultation, hjälp eller avtalsskrivning kan ytterligare kostnader tillkomma.

Vi är experter på samtliga delar av det juridiska familjelivet. Boka familjerättslig situationsanalys genom att maila till elias@dahlenjuristbyra.se.

Läs mer om familjerättslig situationsanalys här