LVU - Omhändertagna barns rätt till advokat - Dahlén Juristbyrå

LVU – Omhändertagna barns rätt till advokat

Efter ett omtalat fall där en 13-årig flicka som SVT kallar Sofie varken fått juridiskt ombud eller information gällande att beslutet om omplacering från hennes familjehem går att överklaga, har nu kommunen anmält sig själva för misstaget. Detta ställer frågan: Hur stark är barns rättighet till rättslig företrädare?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserade Borlänge kommun för att varken ha gett den 13-åriga flickan ett juridiskt ombud eller information om möjligheten att överklaga beslutet. Därför har kommunen anmält sig själv och även ändrat sig på så sätt att både Sofie och även andra omhändertagna barns rätt till biträde ska tillgodoses. Enligt Kenneth Persson kommer detta få effekt i fler kommuner då samma sorts problem visat sig finnas på andra håll.

Vad säger svensk rätt om LVU?

Den lag som reglerar tvångsmässig vård av unga är Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, ofta förkortat LVU. Det har under lång tid funnits en viss osäkerhet i svensk rätt kring LVU-mål. Kritik har riktats från olika håll och statlig utredning har visat att socialnämnden inte tar hänsyn till barnets bästa i varje enskilt fall utan använt sig av ett nästan schablonbaserat system. Till följd har det funnits förslag om en ny LVU-lagstiftning helt eller delvis. Idag har flera reformer trätt i kraft i syfte att trygga barnens rätt så att det bästa för varje barn ska beaktas.

Barnets rättigheter enligt barnkonventionen

Inte heller har man ansett att svensk lagstiftning säkerställt barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen i tillräcklig grad. Barnkonventionen inkorporerades som svensk lag första januari 2020 vilket innebär ett starkare skydd för barns rättigheter. Inkorporeringen av barnkonventionen betyder förenklat att svenska myndigheter nu är skyldiga att agera inom barnkonventionens ramar gentemot barnen. Detta skiljer sig från förr där svenska staten var skyldiga att se till att svensk rätt tillgodosåg konventionens rättigheter, gentemot andra konventionsstater, genom nationell lagstiftning.

Barnets bästa

I frågor om LVU ska alla beslut som fattas utgå ifrån vad som är barnets bästa och något annat intresse än barnets egna får inte väga in. För att detta ska kunna göras är det viktigt att ta hänsyn till barnets egna upplevelser och åsikter.

Enligt rådande lagstiftning är huvudregeln att barn och dess vårdnadshavare får varsina offentliga biträden i LVU-mål med undantag om det måste antas att behov av biträde saknas. Barnets rättighet att få sin röst hörd i frågor som rör barnet själv säkerställs även i barnkonventionen.

Lagförändring i LVU

En lagförändring i LVU som trädde i kraft den 1 mars 2021, stärker även barnets rätt till ett kvalificerat biträde genom att lägga till att det biträde som företräder barnet endast får utses på grund av sina kunskaper, erfarenheter och i övrigt särskilda lämplighet för uppdraget. Detta utökar inte i sig barnets rätt till biträde utan höjer kravet på kvaliteten på den som biträder barnet. Den symboliska effekten av denna förändring kan även innebära en mer seriös syn på arbetet som biträde i LVU-mål.

Begås fortfarande misstag i omhändertagande av barn

Frågor om barns rättigheter har under några års tid varit ett stort samtalsämne i samband med en rad uppmärksammade fall, som t.ex. fallet Lilla hjärtat, där en liten flicka dött efter att hennes biologiska föräldrar fått tillbaka vårdnaden över henne. Mycket har gjorts och fortsätter göras för att förbättra barnets rättigheter i Sverige genom nya lagar, lagförändringar etcetera. Det begås dock fortfarande basala misstag vad gäller omhändertagande av barn, som i fallet med Sofie, vilket tydligt visar att det fortfarande är en lång väg att gå tills alla barns rättigheter tillgodoses på rätt sätt. Med den stora uppmärksamhet och de förändringar som gjorts på senare tid är vi förhoppningsvis på god väg.

Läs mer om LVU

Hjälp med LVU?

Vi på Dahlén Juristbyrå har erfarenhet av att möta föräldrar till barn som bereds vård med stöd av LVU. För oss är det viktigt att tillsammans med dig gå igenom processen tydligt så att du som vårdnadshavare förstår handläggningen och får ta del av socialnämndens utredning med mera. Det är också viktigt att du i alla led känner dig bemött med respekt.

Vi erbjuder även en gratis konsultation. Fyll i formuläret här på sidan så kontaktar vi dig snarast. Varmt välkommen att kontakta oss.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.