Rättsutredning gällande embryon och surrogatmödraskap - Dahlén Juristbyrå

Rättsutredning gällande embryon och surrogatmödraskap

Finns det juridiska hinder för svensk IVF-klinik att skapa embryon i syfte att dessa ska användas för surrogatarrangemang i utlandet?

Fullständigt surrogatmoderskap sägs ofta vara förbjudet att utföra inom svensk hälso- och sjukvård. Genom rättsutredning undersöks frågan närmare. I utredningen har jag valt att titta på hur lagstiftning och propositioner sett ut tidigare för att kunna göra en tolkning av gällande rätt och hur denna växt fram. Surrogatmödraskap är fortfarande ett kontroversiellt ämne även om det kan konstateras att det skett stora förändringar ganska snabbt inom detta växande område.

Det ska förtydligas att det saknas ett uttalat förbud i svensk lagstiftning. Det kan läsas i Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11, s. 361) som notering, ”anses det följa av regleringen om assisterad befruktning [främst i 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.] att det inte är tillåtet att utföra assisterad befruktning inom den svenska hälso- och sjukvården i syfte att genomföra ett surrogatarrangemang”. Det som hänvisas till är främst att det inte var tillåtet för svensk hälso- och sjukvård att assistera en ensamstående kvinna att ta emot ägg från en annan kvinna om inte ägget befruktats med sperma från den mottagande kvinnans egen partner. Jag kommer nedan närmare redogöra för hur detta förändrats fram i och med den senaste lagändringen som trädde i kraft 1 januari 2019 då embryodonation tilläts i Sverige.

Lagstiftarens avståndstagande till surrogatmoderskap (SOU 2016:11, s. 362) uttrycks också genom den lagfästa så kallade ”Mater est-regeln” som anger att den kvinna som föder ett barn ska anses vara barnets mor. Regeln infördes i samband med att äggdonation blev tillåtet i Sverige 2003.

I prop. 2001/02:89 s. 55 där man bland annat hänvisar till lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen och i lagen (1984:1140) om insemination resoneras kring huruvida rättsprincipen om mater semper certa est, dvs ”den som föder ett barn är mor” eller ”modern är alltid känd” ska skrivas in som uttrycklig lagregel i svensk rätt vilket gjordes. Denna regel kommer till uttryck i Föräldrabalken 1 kap 7 §. Lagstiftningarna ovan (1988:711) om befruktning utanför kroppen och i lagen (1984:1140) om insemination är idag ersatta med lagen (2006:351) om genetisk integritet. Sedan lagen om genetisk integritet infördes har flera viktiga ändringar kommit att leda till att lagtexten reformerats för att passa ett dynamiskt samhälle som följer medicinsk och teknologisk utveckling.

Ett utdrag ur prop. 2001/02:89 s. 55

I lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen och i lagen (1984:1140) om insemination regleras uttömmande när befruktning utan- för kroppen respektive insemination får utföras. I dessa lagar finns även straffbestämmelser där bl.a. straff inträder när någon vanemässigt eller för att
bereda sig vinning bryter mot villkoren för att få utföra en be- fruktning utanför kroppen eller när någon vanemässigt eller för att bereda sig vinning utför insemination eller under angivna förhållanden tillhan- dahåller sperma för insemination. Regeringen anser inte att det är lämp- ligt att, utöver dessa regler, särskilt kriminalisera surrogatmoderskap. Det kan också ifrågasättas om en straffsanktion är ett effektivt medel för att motverka det icke önskvärda beteendet. Regeringen kan däremot kon- statera att frågan om surrogatmoderskap, liksom frågan om äggdonation, gör det angeläget att i lagen fastställs vem som skall anses som modern till ett barn. Som ovan framgått (se avsnitt 6.4.1) föreslår regeringen att det i föräldrabalken skall införas en ny paragraf om moderskap med in- nebörd att den kvinna som föder ett barn som tillkommit genom att ett ägg från en annan kvinna efter befruktning har förts in i hennes kropp skall betraktas som barnets moder.

Det finns som ovan nämnt ingenting i svensk lag som uttryckligen hindrar surrogatmödraskap och det fanns heller år 2001. Däremot fanns det vissa hinder som gjorde att en sådan graviditet i praktiken av flera skäl var utesluten. Det var också tydligt att lagstiftarens önskan var att ta avstånd från surrogatmödraskap men att lagstiftaren inte ansåg att det var lämpligt att på något vis sanktionera eller kriminalisera surrogatmödraskap.
Surrogatmödraskap innebär att en utomstående kvinna ska genomgå en graviditet och förlossning med ett barn som inte är hennes eget. Vid fullständigt surrogatmödraskap sker en embryotransfer där kvinnan fullständigt saknar genetisk koppling till barnet hon ska bära och föda.

Lagen om genetisk integritet

Lagen om genetisk integritet antogs år 2006 och ersatte ett flertal andra lagar på området insemination, befruktning och gentik i samband med befruktning utanför kroppen som utfördes av hälso- och sjukvården.

Lagen om genetisk integritet har reglerat två tillvägagångssätt som gör att en kvinna kan bli gravid. Det ena tillvägagångssättet är insemination som innebär att en mans spermier på konstgjord väg förs in i hennes kropp i syfte att befrukta henne. Vid en insemination används alltid kvinnans egna ägg, det vill säga att den kvinna som blir gravid genom insemination är genetisk mor.

Befruktning utanför kroppen innebär att ett ägg befruktas utanför kroppen med spermier så att ett embryo kan skapas. Metoden att ett embryo förs in i kvinnan innebär rent medicinskt att en kvinna kan ta emot ett embryo som hon saknar genetisk koppling till. Juridiskt har detta dock inte varit möjligt då det funnits en bestämmelse i lagen om genetisk integritet (tidigare 7 kap 3 § 2 st) som omöjliggjort så kallad embryodonation. En ensamstående kvinna har som ovan nämnt inte haft möjlighet att ta emot ett ägg från en annan kvinna och om hon varit i en relation så har lagen krävt att hennes partners
spermier använts. Det innebär att lagen inte gett utrymme för att bära fram ett barn som kvinnan själv eller hennes partner saknar genetisk koppling till.
I Sverige erbjuder inte hälso- och sjukvården par att genomgå embryodonation med vetskap om att det är ett surrogatmödraskap. Det finns alltså inget förbud mot detta men vid en social prövning (som sjukvården är skyldig att genomföra) skulle prop. 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap vägas in.

” I Sverige är surrogat- moderskap inte uttryckligen förbjudet. Svensk lagstiftning medger dock inte att surrogatarrangemang genomförs inom svensk hälso- och sjuk- vård, och utredningen föreslår inte någon ändring i detta avseende. Regeringen har efter omsorgsfulla överväganden landat i att inte frångå utredningens bedömning.”

Som utredningen skriver medger inte svensk lagstiftning surrogatarrangemang vilket endast kommer till uttryck genom att det i lagstiftningen är oreglerat eftersom ingenting heller sanktionerar handlingen.

I den sociala prövningen ska även den juridiska aspekten vägas in. Det vill säga den lagstiftade regeln om att den som föder ett barn alltid är mor. Det är en situation vi står inför regelbundet med ett stort antal barn som kommer till Sverige varje år, födda genom surrogatmödraskap. Situationen avhjälps genom tre processer som vanligtvis är:

  • Fastställande av faderskap
  • Ansökan om ensam vårdnad
  • Närståendeadoption

En kvinna vars ägg använts för att skapa embryo som senare lett till graviditet hos en surrogatmor och därefter ett fött barn, måste adoptera det barn som är hennes genetiska utifrån svensk lagstiftning.
Regeringen har tydliggjort att barn som tillkommer genom surrogatarrangemang i utlandet ska inom svenskt rättsväsende assisteras i att få de tilltänkta föräldrarna fastställda.

I december 2019 fastställdes för första gången föräldraskap för en kvinna genom att Högsta Domstolen fastställde utländskt avgörande.

Slutsats

Svensk hälso- och sjukvård bör utifrån två aspekter idag inte assistera i surrogatarrangemang.
Mater semper certa est-regeln. Destinationer där surrogatmödraskap är reglerat saknar också som regel rättsregeln om att den som föder ett barn är mor, eller har ett uttryckligt undantag i lagstiftningen för detta.
Rekommendationer om att det vid den sociala prövning som ska göras inte ska assistera vid surrogatarrangemang. Den sociala prövningen ska ske inför embryotransfer vilket innebär att om ingen tillbakaföring av embryo till kroppen ska ske inom verksamheten behöver heller inte en social utredning omfatta frågan.

Det innebär att inga hinder från vare sig föräldrabalken 1 kap 7 § eller den sociala prövningen enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet föreligger för skapande av embryon.

FÖRELIGGER HINDER ATT LÄMNA UT EMBRYON TILL SJUKVÅRDSINRÄTTNING ELLER BIOBANK I UTLANDET?

I Sverige förvaras genetiskt material som omfattar vävnadsprover, celler eller övrigt biologiskt material i biobanker. Lagen som reglerar detta är Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Bestämmelser om att lämna ut material framkommer i 4 kap om bestämmelser om utlämnande av vävnadsprover, överlåtelse av biobanker m.m.

Utdrag ur 4 kap Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
3 § För att vävnadsprover i en biobank skall för forskningsändamål få lämnas ut till en mottagare i ett annat land krävs att en svensk forskningsinstitution inger en ansökan härom. Om denna ansökan beviljas, skall i förhållande till mottagaren i utlandet uppställas som villkor att proverna återlämnas eller förstörs när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de lämnades ut.
Vävnadsprover i en biobank får inte i annat fall än som avses i första stycket lämnas ut till en mottagare i ett annat land.

Undantag

5 § Utan hinder av 1-3 §§ får, med samtycke från de berörda enskilda provgivarna, – vävnadsprover i en biobank som är avsedd för vård- och behandlingsändamål lämnas till en annan vårdgivare inom eller utom landet för utlåtande eller analys, – vävnadsprover i en biobank som används i ett forskningsprojekt lämnas till en annan enhet för forskning inom eller utom landet, – vävnadsprover som har lämnats ut till ett bolag för klinisk prövning av läkemedel eller medicintekniska produkter och som förvaras hos bolaget lämnas för analys till en annan enhet inom bolaget eller till ett annat bolag, med vilket bolaget har träffat avtal om att analys skall utföras, inom eller utom landet.

Proverna skall vara kodade. De skall återlämnas eller förstöras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de lämnades ut.
Det ska tilläggas att det i 1 kap. 2 § SOSFS 2002:11 stadgas att föreskrifterna och de allmänna råden gäller för könsceller som är avsedda för befruktning utanför kroppen fram till dess att befruktning har skett förutsatt att samtycke inte återkallats i enlighet med 7 kap. 2§ lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

I 8 kap. lagen om genetisk integritet finns övriga bestämmelser där det stadgas ett straffansvar för att i vinstsyfte överlämna, ta emot eller förmedla biologiskt material.

Sammanfattning avseende överföring av embryon till biobank i utlandet för behandling av ofrivillig barnlöshet.

Embryon måste lämnas ut i enlighet med gällande lagstiftning vilket gör att nedan åtgärder rekommenderas.

  • Överföringen måste ske enligt begäran från annan vårdinrättning med biobank. Begäran ska förmedla att embryon ska användas för behandling av ofrivillig barnlöshet.
  • Överföring måste ske med skriftligt samtycke samt ställd begäran från blivande föräldrar.
  • Överföring måste ske utan att ekonomiskt vederlag förekommer i samband överlämnandet. Samtlig betalning som ska erläggas kliniken ska vara erlagd innan dess begäran om överföring inkommer och inte kunna kopplas samman med själva begäran om förmedlandet av könsceller. Dvs det är skapandet av embryon som är ersättningsbart men inte utlämnandet av dessa.

Uppsala den 5 oktober 2020

Emma Dahlén