Stärkt trygghet för LVU-placerade barn - Dahlén Juristbyrå

Stärkt trygghet för LVU-placerade barn

På socialutskottets uppdrag har en utredning om att stärka barn placerade med stöd av LVUs trygghet genomförts. Utredningen har letts av hovrättspresident, och utredare Anders Hagsgård.

Utredningens syfte var att komma med förslag på ändring i när vård enligt LVU bör upphöra.

Utredningen föreslår en ändring där upphörande av vård prövas i två steg. I det första steget prövas huruvida de omständigheter som föranlett vården fortfarande består, likt hur bedömningen går till idag. I det andra steget prövas huruvida barnet riskerar att skadas p.g.a. vårdens upphörande.

De senaste åren har uppstått en rad uppmärksammade fall där barn farit illa efter deras vård upphört. Den avsedda effekten med förslaget är att motverka just sådana situationer.

Läs mer om LVU här

Den av utredningen föreslagna ändringen av LVU 21 § lyder:

”Även om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § inte längre finns ska vården ändå fortsätta om barnets hälsa eller utveckling riskerar att allvarligt skadas om vården upphör. Vid bedömningen av denna risk ska vad som bedöms vara bäst för barnet vara avgörande. Vid bedömningen enligt andra stycket ska bland annat följande beaktas:”

Kortfattat är punkterna som ska beaktas följande:

– Barnets inställning till vården.
– Barnets anknytning till vårdnadshavare, syskon, familjehemmet etc.
– Barnets förankring i skola, förskola och den sociala miljön.
– Barnets ålder och placeringstid.
– Barnets särskilda behov, om barnet genomgår behandling etc.

Läs hela utredningen här