Vad är barnets bästa? - Dahlén Juristbyrå

Vad är barnets bästa?

I frågor som rör barn är alltid utgångspunkten vad som är barnets bästa. Det är alltid just barnets bästa som ska stå till grund för beslut i frågor som rör barn. Vad är då barnets bästa och hur vet man vad som är bäst i den enskilda situationen?

Vad betyder ”barnets bästa”?

Barnets bästa kan ses som Barnkonventionens grundpelare. Det regleras i barnkonventionens 3:e artikel där det står att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Principen om barnets bästa grundar sig i tanken om barns fulla och lika människovärde i förhållande till vuxna, samt att barn har särskilda behov, att de är sårbara och därför kräver särskilt stöd och skydd för att åtnjuta sitt fulla människovärde.

Kortfattat skulle man kunna säga att barn på grund av sin sårbarhet, behov och beroende av andra kräver särskilt skydd, stöd och egna rättigheter för att kunna uppleva samma trygghet och åtnjuta samma människovärde som vuxna. Uttrycket är relativt vagt eftersom tanken är att olika barn har olika behov beroende på sin omgivning, ålder, mognad, familjesituation och andra individuella förutsättningar. Varje fråga eller åtgärd rörande barn ska utgå från barnets egna förutsättningar och behov så att varje barn får det som är bäst för sig själv.

Barnets bästa nämns även på andra håll i svensk rätt. Uttrycket förekommer bland annat i socialtjänstlagen, föräldrabalken och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Vad är bäst för barnet?

Utifrån barnkonventionen är det bäst för barnet att alla dess rättigheter enligt konventionen tillgodoses, ett beslut eller en åtgärd som vidtas som kränker någon av barnets rättigheter eller inte på ett tillfredställande sätt uppfyller någon rättighet kan alltså inte ses som det bästa för barnet. En vuxens åsikt om vad som är bäst för barnet får inte gå före någon av barnets rättigheter, detta gör till viss del konceptet mer konkret samt ger ett visst skydd mot skadlig behandling eller negativ särbehandling. Som nämnts tidigare syftar uttryckets generella formulering till att kunna täcka alla barns behov och tillämpas på alla beslut rörande barn.

Beroende på vad frågan gäller kan barnets bästa ha olika innebörd. I frågor om boende och umgänge vid skilsmässa brukar det t.ex. i huvudregel anses som barnets bästa att ha god, nära och regelbunden kontakt med båda föräldrar, även om barnet endast bor hos en av dem.

I fall av tvångsomhändertagna barn är det dock inte ovanligt att barnen har en mer begränsad kontakt till sina föräldrar, detta beror såklart på vad anledningen för tvångsomhändertagandet är och inte det faktum att barnet är tvångsomhändertaget i sig. Vid bedömningen i frågan ska man ta hänsyn till barnets egna åsikter och upplevelser, även detta fastställs som en rättighet i barnkonventionens 12:e artikel.

Bedömningen ska utgå från barnet

Sammanfattningsvis går det inte att generellt säga vad som är bäst för alla barn, det går heller inte att avgöra detta utifrån en rad kriterier. Bedömningen ska utgå från barnet i frågas unika situation då barns behov kan behöva olika tillvägagångssätt för att tillgodoses. Trots att man ska se till barns unika situation finns det fortfarande vissa presumtioner om vad som anses som bäst för barnet, t.ex. regelbunden och god kontakt till båda föräldrar ses oftast som bäst för barnet. Omständigheter i det enskilda fallet kan dock vara sådana att bedömningen blir en annan. Trots att det inte går att säga vad som är bäst för alla barn kan dock inget beslut eller åtgärd ses som bäst för barnet om det bryter mot någon av barnkonventionens bestämmelser.

Läs mer om LVU

Hjälp med LVU?

Vi på Dahlén Juristbyrå har erfarenhet av att möta föräldrar till barn som bereds vård med stöd av LVU. För oss är det viktigt att tillsammans med dig gå igenom processen tydligt så att du som vårdnadshavare förstår handläggningen och får ta del av socialnämndens utredning med mera. Det är också viktigt att du i alla led känner dig bemött med respekt.

Vi erbjuder även en gratis konsultation. Fyll i formuläret här på sidan så kontaktar vi dig snarast. Varmt välkommen att kontakta oss.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.