Vårdnadstvister - Vad gäller? - Dahlén Juristbyrå

Vårdnadstvister – Vad gäller?

Huvudregeln i Sverige är att vårdnaden om ett barn är gemensam hos föräldrarna, även om de separerar. När föräldrar separerar kan det uppstå konflikter kring vårdnaden av barnet som gör att gemensam vårdnad inte fungerar. Om dessa konflikter inte blir lösta kan tingsrätten avgöra i målet.

Vad innebär vårdnad över ett barn?

Vårdnaden om ett barn handlar om förälderns ansvar för att ta hand om barnet, tillgodose dess behov och insynsrätt hos barnet och är oberoende av barnets boende. Barnet kan t.ex. alltså bo enbart hos ena föräldern med båda föräldrar som vårdnadshavare. Att ha vårdnad om ett barn innebär även att man har bestämmanderätt över barnet i frågor där barnet inte kan föra sin egen talan.

Vårdnad

I en vårdnadstvist är det alltid barnet som är utgångspunkten, det beslut som tas kring vårdnaden ska, som alla andra beslut rörande barn, präglas av principen om barnets bästa. Vad som är bäst för barnet är olika från barn till barn och måste därför utvärderas utifrån barnets egna förutsättningar och andra omständigheter i det aktuella fallet. I processen ska barnets röst bli hörd och dess vilja har betydelse i bedömningen, hur stor vikt som läggs vid barnets egen vilja är beroende av barnets ålder och mognad, lite förenklat kan man säga att ju äldre barnet är desto tyngre väger barnets åsikt.

Utgångspunkten är att vårdnaden ska vara gemensam, dock kan inte domstolen besluta om att vårdnaden ska vara gemensam om båda föräldrar motsätter sig det. Även om inte båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad kan domstolen fortfarande döma att vårdnaden ska vara hos endast en av föräldrarna om den gemensamma vårdnaden inte fungerar. Detta kan vara om föräldrarna inte kan samarbeta kring frågor rörande barnet eller på grund av att barnet far illa, eller riskerar att göra det, på grund av förälderns missbruk, försummelse, eller andra brister i sin omsorg av barnet.

Boende och umgänge

Vart barnet ska bo och eventuellt umgänge kan beslutas av tingsrätten.

Tingsrättens ställningstagande gällande boende utgår, som alla frågor rörande barn, från principen om barnets bästa. Om växelvis boende inte är rimligt, på grund av avstånd till skola eller annan anledning och ni inte är överens om boendet, kan tingsrätten besluta om vart barnet ska bo. Om ni är överens kan ni skriva ett avtal om boende som sedan måste godkännas av socialnämnden. Godkänt avtal är lika giltigt som en tingsrättsdom.

Vad gäller umgänge är huvudregeln i svensk rätt att barnet har rätt till en god och nära relation till båda sina föräldrar och därmed rätt till umgänge med dem, dock finns undantag till denna regel. Utgångspunkten för umgängesrätten och barnets rätt till en god och nära relation till föräldrarna är principen om barnets bästa. Som generell regel anses det vara bäst för barnet att ha en god relation och kontakt med båda föräldrar. Undantagen sker om det är så att det är bäst för barnet att INTE ha kontakt eller en relation till någon av föräldrarna. Om en av föräldrarna får ensam vårdnad får barnet rätt till umgänge i de allra flesta fall. Ett exempel på när tingsrätten kan besluta om att det är bäst för barnet att en förälder inte ska få rätt till umgänge är när denne utsätter den unge för våld eller annan liknande behandling.

Läs mer om vårdnadstvister här

Behöver du hjälp med en vårdnadstvist?

Vi på Dahlén Juristbyrå har stor erfarenhet av vårdnadstvister och andra frågor rörande barn. Kontakta oss på elias@dahlenjuristbyra.se för att boka en kostnadsfri konsultation, eller fyll i formuläret här på sidan.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, ska gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.