Här förklarar vi vanliga juridiska termer, begrepp och ord. I bland kan det vara svårt att förstå de juridiska fackuttrycken, men här försöker vi ge dig förklaringen på de vanligaste orden.

Advokat​

En advokat är en jurist som blivit antagen av Sveriges advokatsamfund. Titeln advokat är därmed skyddad till skillnad från titeln jurist. Advokaters huvuduppgift är att verka för sin klients bästa utan att något annat intresse tas i hänsyn, vare sig det är i en rättsprocess eller rådgivning. Advokatens tystnadsplikt (advokatsekretess) är en av de starkaste sekretesserna inom Svensk rätt. Reglerna kring advokatyrket finns i Rättegångsbalkens (RB) åttonde kapitel och hos Sveriges advokatsamfund.

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och en anställd. Anställningsavtal kan vara både muntliga och skriftliga, dock måste arbetsgivaren lämna information om arbetsvillkoren skriftligt, oberoende av om avtalet är skriftligt eller muntligt. I anställningsavtalet regleras den anställdes roll och huvudsakliga arbetsuppgift, tjänstetitel eller namnet på yrket, lön, anställningsform (tillsvidare, säsongsarbete etc.), arbetstid, semester, och andra förhållanden på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren är bunden av kollektiv- eller hängavtal ses det som en del av anställningsavtalet och måste tas i hänsyn när avtalet utformas för att inte bryta mot kollektivavtalet.

Anställningsformer

I Sverige är huvudregeln för anställningar att de gäller tills vidare, vad man brukar kalla tillsvidareanställning, vilket innebär att den anställde är anställd hos arbetsgivaren tills denne blir uppsagd, avskedad eller säger upp sig själv. Innan man får en tillsvidareanställning är det vanligt att bli provanställd i högst 6 månader (kan ändras beroende på kollektiv- och hängavtal).

Provanställningar har som syfte att ge arbetsgivaren en chans att se om arbetstagaren har det som krävs för anställningen och ger arbetsgivare och den anställde en chans att lära känna varandra. För att bli provanställd krävs vad som kallas prövobehov, om man varit vikarie på en arbetsplats t.ex. finns det inget prövobehov eftersom den anställde redan jobbat på arbetsplatsen, den kan därför inte bli provanställd innan en tillsvidareanställning.

Deltidsanställning är när en anställd inte arbetar fulltid (40 timmar = 100%), om arbetsgivaren endast behöver hjälp ett visst antal timmar t.ex. 50% av heltid. Tidsbegränsade anställningar är begränsade till en viss tidsperiod som bestäms i anställningsavtalet. Allmänna visstidsanställningar får som mest vara 24 sammanlagda månader under en femårsperiod. Om den anställde jobbat mer än det under de senaste fem åren går anställningen automatiskt över till en tillsvidareanställning med exakt samma förhållanden som visstidsanställningen.

Vikariat är när en anställd blir ersatt av en annan under en viss bestämd period på grund av att den ordinarie anställde av någon anledning inte kan arbeta då. Ett vikariat går likt allmän visstidsanställning automatiskt över till en tillsvidareanställning efter mer än 24 totalt arbetade månader under en femårsperiod.

Säsongsanställning är en anställningsform som endast gäller för arbete som på grund av dess beroende av säsonger endast kan utföras en begränsad tid av året. Exempel på jobb där du kan säsongsanställas är: visst trädgårdsarbete, turistverksamhet och snöskottning.

Apostille​

Apostille är ett intyg på att en svensk handling är äkta och gör att ingen annan form av bekräftelse krävs. De används när en handling ska uppvisas för en utländsk myndighet. Apostille har betydelse i surrogatprocesser på grund av att barnen föds utomlands.

Arbetsrätt

Arbetsrätt är ett juridiskt område som berör rättigheter och skyldigheter mellan arbetsgivare och anställda, och andra arbetsförhållanden. Man kan dela upp arbetsrätten i både individuell och kollektiv arbetsrätt, individuell arbetsrätt rör frågor om det enskilda anställningsförhållandet mellan anställd och arbetsgivare, medans kollektiv arbetsrätt rör frågor om kollektivavtal, arbetstagare och arbetsgivarorganisationer. Processen kring arbetsrättsliga tvister kan också anses arbetsrätt såväl som processrätt.

Arv​

Arv är när en arvlåtares (den avlidne) egendom förs vidare till arvtagare (de som tar emot egendomen). Vem som blir arvtagare bestäms delvis av Ärvdabalken men kan också bestämmas genom att upprätta testamente.

Arvingar​

Arvinge är den som enligt lag ärver den avlidne. Du är arvinge om du gift med den avlidne eller ingår i en av de tre arvsklasserna. Termen arvinge är alltså inte applicerbart på den som tar del av kvarlåtenskapen genom testamente som inte ingår i en av arvsklasserna eller är gift med den avlidne.

Arvlåtare

Arvlåtare är den avlidne, vars egendom ska föras vidare genom arv.

Arvsavsägelse

En arvsavsägelse innebär att en arvinge avsäger sig sitt arv, med andra ord väljer arvingen att avstå från att ta del av sin del av dödsboet. Detta kan göras innan eller efter arvlåtarens död. Att avsäga sig sitt arv efter arvlåtarens död har inga formkrav, dock krävs att avtal mellan arvlåtare och den arvinge som vill avsäga sig sitt arv om detta ska göras innan arvlåtarens död. En arvsavsägelse innebär att den före detta arvingen inte kan utnämna någon som ska få detta arv i sitt ställe utan dennes del av arvet delas upp mellan resterande arvingar.

Arvsklass​

Arvsklasser är uppdelningen av arvlåtarens släkt i grupper som bestämmer vem som blir arvtagare.

– Arvsklass – Första arvsklassen

Till första arvsklassen tillhör den avlidnes bröstarvingar, det vill säga den avlidnes barn. Om en bröstarvinge gått bort träder dennes barn i sin förälders ställe. Första arvsklassen har alltid rätt till arv då bröstarvingar är berättigade sin laglott.

– Arvsklass – Andra arvsklassen

Till andra arvsklassen tillhör arvlåtarens föräldrar. Om en av föräldrarna avlidit kan arvlåtarens syskon ärva i stället för sin förälder, om syskon avlidit och det finns syskonbarn vid liv ärver de istället. Om inga syskon eller syskonbarn finns ärver kvarstående förälder hela arvet, om båda föräldrar avlidit får halvsyskon och dennes barn ärva istället.

– Arvsklass – Tredje arvsklassen

Till den tredje arvsklassen tillhör arvlåtarens mor- och farföräldrar, om dessa avlidit ärver den avlidnes faster, moster, farbror eller morbror i stället för sin förälder, dock har inte deras barn någon istadarätt, kusiner kan därför inte ärva varandra utan testamente.

Arvslott

Arvslotten utgör en andel av dödsboet delat lika mellan alla bröstarvingar i fall där inget testamente upprättats.

Arvslott – Laglott

Laglotten utgör hälften av värdet av arvslotten.  En bröstarvinge är alltid berättigad sin laglott oberoende av om testamente säger annorlunda.

Arvsrätt​

Arvsrätt är det juridiska område som avser allt som har med arv och testamente att göra. Arvsrätten regleras i Ärvdabalken.

Avsked – Avskedande

Avskedande är när en anställning upphör på dagen, vad man brukar kalla sparken på vardagligt språk. En anställd kan endast bli avskedad om denne grovt misskött sin anställning, det kan handla om uppsåtlig brottslighet, att läcka affärshemligheter eller annat grovt olämpligt beteende som har eller är menat att innebära skada för arbetsgivare eller kollegor. Att bli avskedad ska inte blandas ihop med uppsägning där du har en uppsägningstid och får betalt.

Avtal

Ett avtal är ett juridiskt bindande överenskommelse mellan minst två parter, dessa kan vara fysiska och juridiska personer. Avtal kan vara muntliga eller skriftliga, som regel råder ingen skillnad mellan dessa i dess giltighet så länge inte det är ett formkrav att det ska vara skriftligt. Trots muntliga avtals giltighet kan det vara svårt att bevisa att ett muntligt avtal ingåtts om man inte har en inspelning eller liknande, vilket kan skapa problem i tvister och andra juridiska processer. Avtal kan också ingås genom handling, ett så kallat realavtal, det kan t.ex. vara om du parkerar din bil på en betalparkering. Exempel på vanliga avtal är när du handlar i en butik, arbetskontrakt, hyreskontrakt, samboavtal, äktenskapsförord och framtidsfullmakter.

Avtalsrätt

Avtalsrätt är reglerna kring avtals uppkomst, giltighet, tolkning av innehåll, förändring, upphävning eller andra avtalsspecifika förhållanden. Regler kring avtal framkommer inte endast i lag, rättspraxis, doktrin, men också allmänna principer, sedvänja, handelsbruk (allmänt accepterad sedvänja inom en bransch), partsbruk (sedvänja mellan parter, man brukar kolla på hur deras tidigare förhandlingar och avtal sett ut). Avtalsrätten kan delas upp i två olika områden: allmän avtalsrätt och speciell avtalsrätt. Allmän avtalsrätt reglerar det som är gemensamt för alla avtal, man kan säga att det är avtalsrättens grundregler. Speciell avtalsrätt handlar om specifika avtalstyper som inte kan tolkas på samma sätt som andra typer av avtal t.ex. hyreskontrakt eller köpekontrakt, speciell avtalsrätt kallas ibland kontraktsrätt.

Bevittning​

Bevittning innebär att en underskrift bekräftas med vittne. För att vissa rättshandlingar ska vara giltiga krävs bevittning, exempel på detta är testamente och framtidsfullmakt som båda kräver två samtidigt närvarande vittnen. Olika rättshandlingar har olika krav på bevittning, kolla därför upp i förtid vilka regler som gäller innan underskrift sker för att rättshandlingen ska gälla.

Bodelning​

Bodelning sker när två personer i ett förhållande delar upp sin gemensamma egendom, vanligtvis när ett samboförhållande upphör, vid skilsmässa eller vid eventuell bortgång av en make eller maka. Om man är överens om hur bodelningen ska gå till kan man göra det på egen hand, annars kan man anlita en bodelningsförrättare genom tingsrätten, i de flesta fall är det advokater som blir bodelningsförrättare. Vad som ingår i bodelningen är olika vid äktenskap och samboförhållanden. Vid upphörande av samboförhållande är det bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk som ska ingå enligt sambolagen. Vid bodelning i äktenskap är det giftorättsgodset som ingår, av det beloppet drar man sedan av eventuella skulder, summan delas sedan i två.

Bohag​

Bohag är inre lösöre i hemmet. Det innefattar sängar, tv-apparater, vitvaror, köksredskap, lampor och möbler med mera. Båtar, bilar, eller annan lös egendom utanför bostaden är inte bohag även om de används av båda parter, inte heller pengar, värdepapper eller liknande. Lös egendom som normalt sett skulle räknas som bohag men som införskaffats för en parts fritidsintresse eller enbart för ena partens bruk är inte bohag. Exempel på detta kan vara om en part har ljudteknik som specialintresse och äger en stereo värd 100 000 kr, just den stereon är inte bohag trots att en vanlig stereo som regel anses vara bohag.

Bouppteckning​

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes skulder och tillgångar. Detta kan göras privat av den som bäst känner till dödsboets skulder och tillgångar, den utsedda till att utföra detta kallas bouppgivare. Det kan också ske professionellt av en boutredningsman eller testamentsexekutor. Efter att en bouppteckning färdigställts ska sedan intygas att värderingen av tillgångarna är korrekt och att allt är riktigt antecknat av två förrättningsmän. Bouppteckningen ska göras inom tre månader efter dödsfallet.

Boutredning

Boutredning är det som sker före bouppteckningen. Boutredningen är när man utreder vilka tillgångar och skulder den avlidne har som man sedan sammanställer i Bouppteckningen.

Boutredningsman

En boutredningsman är någon som fått som uppgift att utföra boutredningen och bouppteckningen. Boutredningsmän utses av tingsrätten och används när dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur dödsboet ska förvaltas eller när de inte vill eller kan göra den själv.

Bröstarvingar​

Bröstarvingar är arvlåtarens avkomlingar i ett rakt nedåtstigande led, det vill säga barn, barnbarn o.s.v.

Dispositiv​ lag

En dispositiv lag är en lag som kan avtalas bort, ett exempel är Köplagen. En dispositiv lag gäller alltså bara i de fall där ett avtal inte finns eller i de områden som inte regleras i avtal.

Dispositiv​ lag – Semidispositiv lag

En semidispositiv lag är lag som får avtalas bort helt eller inskränkas på ett bestämt sätt, t.ex. delar av Anställningsskyddslagen som kan avtalas bort med kollektivavtal enligt 2 § 3 st. Semidispositiva kan t.ex. utgöra en grundläggande rättighet eller skydd för en anställd som sedan genom avtal kan ändras till den anställdes fördel.

Domstol​

Domstolen är en opartisk dömande institution vars uppgift är att bland annat lösa tvister, döma och besluta om påföljd i brottmål, verkställa äktenskapsskillnad samt i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolens fall, döma i mål där det inte är klart hur domstolen ska tolka lagen. Neutrala domstolar är grunden för det svenska rättsväsendet och en grundsten i ett demokratiskt samhälle.

Dödsbo​

Ett dödsbo är en juridisk person som äger en avliden persons alla skulder och tillgångar. Dödsboet upphör när dödsboets tillgångar delats ut genom arvskifte.

Dödsbodelägare

Dödsbodelägare är de som genom arvskifte ska ta del av dödsboet, det kan vara universella testamentstagare, make/maka, sambo och arvingar. Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet tillsammans, de kan t.ex. välja att sälja fastigheter, bostäder, aktier m.m. Om dödsbodelägarna vill kan de utse en boutredningsman, detta kan vara att föredra om delägarna inte kan komma överens om hur dödsboet ska förvaltas.

Enskild egendom​

Vid giftermål delas egendom upp i enskild egendom och giftorättsgods, skillnaden mellan dessa är att i bodelning delas giftorättsgods lika mellan makarna medans enskild egendom inte ingår. Enskild egendom är alltså egendom som maken som äger den får behålla själv vid bodelning. För att egendom ska räknas som enskild måste detta antingen framgå i ett äktenskapsförord, eller genom att maken ärvt eller fått egendomen där det i testamente eller gåvobrev framgår att egendomen ska anses enskild.

EU-domstolen

EU-domstolen är en EU-institution vars roll är att kontrollera att EU-rätten tillämpas på samma sätt i alla medlemsländer samt löser tvister mellan EUs institutioner och främst medlemsländer, men också privatpersoner och företag/organisationer i vissa fall. En annan viktig roll som EU-domstolen har är att ge ut förhandsavgöranden till svenska domstolar. Ett förhandsavgörande är en avgörande från EU-domstolen som förklarar hur en EU-rättslig bestämmelse ska tolkas. Svenska domstolar ska som regel begära ett förhandsavgörande, undantag är om det är uppenbart eller redan fastställt hur en EU-rättslig bestämmelse ska tolkas.

EU-rätt

EU-rätt är ett rättsligt område som omfattar alla EU-rättsliga akter. EU-rättens bestämmelser står inte nedskrivna i svensk lag men går före nationell lagstiftning enligt principen om europarättens företräde som säger att nationell lagstiftning inte får gå emot EU-rätten, eller i vilket fall inte kan tillämpas om den gör det. På grund av detta är EU-rätten lika relevant som svensk rätt i Sverige. Man kan i svensk domstol åberopa en EU-rättslig bestämmelse på samma sätt som svensk lag enligt principen om direkt effekt som fastställdes i fallet van Gend en Loos.

Faderskapsfastställelse​ & faderskap

Faderskap är den erkända relationen mellan en man och hans barn. Faderskap måste fastställas i Sverige när pappan till barnet inte är gift med modern till barnet. Fastställandet av faderskap kan ske på två sätt, antingen genom bekräftelse eller genom dom. Bekräftelsen är skriftlig och måste bevittnas av 2 personer samt skriftligt godkännas av socialnämnden och mamman till barnet om barnet är 17 år eller yngre, om barnet är 18 år eller äldre är det barnet själv som godkänner faderskapet. Socialnämnden ska bekräfta att det är troligt att mannen är barnets pappa, om inte ska faderskapet fastställas genom dom. Bekräftelse kan endast ske om moderskapet är fastställt. Fastställelse genom dom sker hos tingsrätten. Grunderna för att fastställa en man som far till ett barn är genom genetisk undersökning, en assisterad befruktning där mannens spermier använts och det är sannolikt att det är vid detta tillfälle barnet tillkommit och mannen har haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit och det utifrån samtliga omständigheter är sannolikt att barnet tillkommit genom samlaget mellan mannen och modern. Faderskapsfastställelse är relevant för er som är ogifta med barn eller er vars barn tillkommit genom en surrogatprocess.

Faderskapsmål​

Faderskapsmål är en juridisk process där man prövar en mans faderskap till ett barn. Målet tas upp i allmän domstol, domstolens bedömning utgår antingen ifrån en genetisk undersökning, assisterad befruktning där mannens spermier använts, eller samlag mellan modern till barnet och mannen. För de sista två bedömer domstolen om det är sannolikt att det var vid det påstådda tillfället som barnet tillkommit utifrån samtliga omständigheter.

Familjerätt​

Familjerätt är ett brett juridiskt område som omfattar regler kring äktenskap och samboende, föräldraskap, arv, skilsmässa, barns rättigheter, bodelning o.s.v.

Framtidsfullmakt​

En framtidsfullmakt är en fullmakt som utser någon annan att sköta dina angelägenheter när du inte kan det själv på grund av fysiska eller psykiska svårigheter, vanligast på grund av ålder. Det som sköts av fullmaktshavaren/na kan t.ex. vara att betala räkningar, avtal, eller andra icke-ekonomiska ärenden.

Fullmakt​

En fullmakt är en bekräftelse på att en person har rätt att företräda en annan. Den som företräds kallas fullmaktsgivare/huvudman och den som företräder fullmaktsgivaren kallas fullmäktige. I fullmakten framgår fullmäktiges behörighet, det är det som fullmäktige kan göra enligt fullmakten, man skulle kunna säga fullmaktens yttre ramar, om fullmäktige handlar utanför sin behörighet är huvudmannen inte bunden. Om det i fullmakten står att fullmäktige ska köpa en viss årsmodell av en modell av bil är detta fullmäktiges behörighet.

Förrättningsman

Förrättningsmän är en del av bouppteckningsprocessen. En förrättningsman är en kunnig och trovärdig god man, det vill säga någon, man eller kvinna, som har kunskap om hur en bouppteckning ska se ut som kan intyga att bouppteckningen är korrekt. De som inte får vara förrättningsmän är följande: dödsbodelägare eller företrädare för sådan, efterarvingar, bouppgivaren, boutredningsmannen, testamentsexekutorn och särskild boutredningsman. Detta är på grund av att samma person som gör boutredningen och bouppteckningen inte ska vara den som intygar att denna är korrekt.

Förvaltningsrätt​

Förvaltningsrätt är ett rättsområde som reglerar hur statliga och kommunala myndigheter utövar sina befogenheter, hur de ska handlägga och fatta beslut i olika ärenden. Mål inom förvaltningsrätt sköts inte av de allmänna domstolarna utan av förvaltningsrätten, inte att förvirra med rättsområdet själv, som är första instansen bland förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsrätten kan alltså syfta på både en domstol som tar upp mål mellan enskilda personer/företag och myndigheter, och ett rättsområde vars mål tas upp av denna domstol, det är därför viktigt att skilja dem åt för klarhet.

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten (som domstol, inte rättsområdet) är den första instansen bland förvaltningsdomstolarna. De tar upp mål mellan enskilda personer och myndigheter samt mål mellan företag och myndigheter. Till förvaltningsrätten går att överklaga beslut från både statliga och kommunala myndigheter t.ex. Skatteverket, Trafikverket, Försäkringskassan, osv. Mål i förvaltningsrätten bygger som regel på skriftliga förfaranden till skillnad från de allmänna domstolarna där huvudregeln är att parterna och vittnen ska höras muntligen enligt muntlighetsprincipen. Förvaltningsrättens domar kan överklagas till Kammarrätten som är den andra instansen bland förvaltningsdomstolarna, dock krävs i vissa fall prövningstillstånd för att Kammarrätten ska ta upp målet.

Giftorättsgods

Giftorättsgods är egendom som ingår i bodelning vid äktenskapsskillnad. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods.

Haltande föräldraskap

Ett haltande föräldraskap är ett föräldraskap som är erkänt i ett land men inte ett annat. Detta innebär att en eller två personer kan vara föräldrar till ett barn enligt ett lands rättsordning, medans en eller två helt andra personer kan anses föräldrar i ett annat land. Haltande föräldraskap förekommer i surrogatarrangemang, detta har att göra med olikheter i reglerna om föräldraskap. I Sverige är det alltid den födande kvinnan som är barnets mor enligt mater est-principen. Ett exempel på ett land där det uppstår ett haltande föräldraskap är Ukraina där de tilltänkta föräldrarna även blir rättsliga föräldrar, medans surrogatmodern är ensam förälder i svensk rätt.

Handling

Handling är ett skriftligt dokument, bild, eller upptagning som innehåller någon form av information. Med upptagning menar man oftast digital ljudinspelning, kassettband eller cd-skivor. Alla handlingar som upprättas- eller tas emot av en myndighet är betraktade som allmänna och måste ges ut av myndigheten vid begäran med undantag om informationen skyddas av sekretess.

Högsta domstolen

Högsta domstolen, förkortas HD, är den högsta instansen bland de allmänna domstolarna. HDs uppgift skiljer sig från Tingsrättens och Hovrättens i den mening att Högsta domstolen endast tar upp mål där tolkningen av en lag inte är tydlig, ungefär 100 per år, och det krävs prövningstillstånd i varje mål för att de ska tas upp. Dessa domar kallas prejudikat och publiceras i Nytt juridiskt arkiv (NJA). Prejudikat visar de lägre instanserna (Tingsrätten och Hovrätten) hur en lag ska tolkas och de ska utgå ifrån denna dom i sitt tillämpande av samma lag. Alla Högsta domstolens domare har titeln justitieråd och är mycket kunniga inom juridik, detta skiljer sig från t.ex. tingsrätten där det är en juristdomare och tre nämndemän som dömer. Nämndemän är inte formellt utbildade domare.

Istadarätt

Istadarätt innebär att ett barn kan ärva av sin avlidne förälders ställe. T.ex. om en mor eller farförälder går bort och deras barn också gjort det kan barnbarnen ärva det som annars hade gått till sin förälder om denne hade vart vad liv.

IVF

IVF (in vitro-fertilisering) eller provrörsbefruktning är en metod för befruktning där en kvinnas ägg befruktas med hjälp av en mans spermie utanför kvinnans kropp. IVF används vid manlig och kvinnlig infertilitet eller annars oförklarad barnlöshet. IVF förekommer i alla surrogatprocesser.

Juridik​

Juridik är läran om rättsreglers tolkning och tillämpning, juridik handlar alltså inte bara om att kunna läsa lagboken utan att kunna förstå rättsreglers dess tillämpning och innebörd i verkligheten. Man skulle kunna säga att juridik handlar om att lösa problem utifrån rättskällor.  På grund av detta krävs oftast att man studerat juridik i många år innan man kan arbeta med det.

Jurist​

Med jurist menar man oftast någon som tagit juristexamen eller som på annat sätt är utbildad inom juridik, dock är inte jurist en skyddad titel som t.ex. advokat. Exempel på yrken som en jurist kan ha är försvarsadvokat, domare, åklagare, arbeta med affärs eller avtalsfrågor, målsägandebiträde etc.

Jämkning

Begreppet jämkning förekommer i flera juridiska områden, bl.a. skadeståndsrätten och avtalsrätten. Inom avtalsrätten innebär jämkning en förändring av avtalsvillkor som anses oskäliga, detta framkommer av avtalslagens 3:e kapitel. Inom skadeståndsrätten innebär jämkning att en skadeståndssumma förminskas.

Kvarlåtenskap

Kvarlåtenskap är den avlidnes egendom, det som ska bli ärvt.

Laglott

Laglotten utgör hälften av värdet av arvslotten.  En bröstarvinge är alltid berättigad sin laglott oberoende av om testamente säger annorlunda.

LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller LVU som det förkortas, kan ses som en komplimenterande lag till socialtjänstlagen. LVU reglerar hur man ska besluta om vård av unga där fysisk eller psykisk misshandel, utnyttjande, bristande omsorg eller andra förhållanden i hemmet, utgör en fara för den unges utveckling eller hälsa; eller där den unge utsätter sin egen hälsa eller utveckling i fara genom missbruk av t.ex. narkotika eller annat beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet, eller annat socialt nedbrytande beteende.

Materiell rätt

Materiell rätt är regler med handlingsdirigerande funktion som direkt reglerar ett rättsförhållande. Man kan säga att materiell lagstiftning är vad man i vardaglig mening menar när man pratar om lagar. Ett exempel på en materiell lagstiftning är konsumentköplagen som reglerar när en konsument köper lös egendom av en näringsidkare.

Medborgarskap​

Svenskt medborgarskap stärker din samhörighet till landet och ger många fördelar som en absolut rätt att bo och arbeta i Sverige, rösträtt i riksdagsval samt att arbeta som polis eller militär och andra yrken som kräver medborgarskap.

MFoF

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, förkortas MFoF, är en statlig myndighet som bedriver en kunskapsbaserad verksamhet för goda relationer mellan föräldrar och barn, föräldraskapsstöd, familjerådgivning, att se till att adoptioner till Sverige är lagliga och etiska samt kunskapsstöd i vägledande syfte till myndigheter som kan komma att hantera frågor kring surrogatarrangemang i utlandet.

Migrationsverket​

Migrationsverket är en myndighet som ansvarar för medborgarskap, tillstånd att bosätta sig i Sverige, asylprocesser och beslutar om uppehållstillstånd samt tillstånd eller visum för besök. Eftersom migrationsverket ansvarar för medborgarskap och uppehållstillstånd är de en del av surrogatprocesser.

Regeringen

Sveriges regering styr landet. Till Regeringens uppgift tillhör genomförandet av riksdagens beslut samt att lägga förslag till nya lagar och förändringar i existerande lagar. Regeringen består av statsministern som är Sveriges regeringschef och andra ministrar som ansvarar för olika områden, t.ex. utbildningsministern, finansministern och försvarsministern.

Riksdag​en

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige, riksdagens uppgifter är bland annat att besluta om landets budget och stifta lagar men har också en kontrollerande funktion vad gäller regering och myndigheter. Riksdagen består av 349 ledamöter från folkvalda politiska partier och leds av en talman som är riksdagens främste företrädare. Nuvarande talman är Andreas Norlén.

Rättshjälp​

Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd till fysiska personer för advokat- eller juristkostnader som inte täcks av försäkring och i de fall där ekonomiska förutsättningar inte ger möjlighet att betala dessa kostnader själv. Det är domstol eller Rättshjälpsmyndigheten som beslutar om rättshjälp ska utfärdas.

Rättshjälpsbiträde​

Rättshjälpsbiträde är den som av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten avgjorts vara lämplig för uppdraget och som sedan anlitats av dig i syfte att biträda dig i ett visst ärende. Ett rättshjälpsbiträde kan t.ex. vara en advokat, eller annan jurist som anses lämpliga för ärendet.

Rättsprinciper​

En rättsprincip är en grundläggande regel utan rättsföljd. Man skulle kunna säga att rättsprinsiper är som en utgångspunkt för hur statlig verksamhet ska utföras, t.ex. hur myndigheter ska fatta beslut, hur huvudförhandlingar ska gå till etc. Några grundläggande rättsprinciper är: Pacta sunt servanda som betyder ”avtal ska hållas” på latin, legalitetsprincipen, offentlighetsprincipen och oskuldspresumtion.

Sambo​

Sambo är två personer i ett parförhållande som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Man kan därmed inte kalla rumskompisar eller andra former av delat boende där personerna inte är i ett parförhållande under äktenskapsliknande förhållanden för sambos. Reglerna kring samboförhållanden regleras i sambolagen.

Samboavtal​

Samboavtal är ett avtal mellan sambos som innebär att bestämmelserna om bodelning i sambolagen helt eller delvis inte ska gälla. Med ett samboavtal kan ni välja vad av samboegendomen som ska räknas med i bodelningen.

Samboegendom​

Med samboegendom menas bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk.

Sambolagen​

Sambolagen är den lag som reglerar sambos gemensamma bostad och bohag, bodelning, vad ett samboförhållande är och när det tar slut samt andra bestämmelser. Reglerna om bodelning i sambolagen är dispositiva vilket betyder att samborna själva kan skriva ett avtal som reglerar hur bodelningen ska ske, detta avtal kallas samboavtal.

Samordningsnummer​

Samordningsnummer är form av identitetsbeteckning som tilldelas folk som inte är, eller tidigare varit folkbokförda i Sverige. Med samordningsnummer kan de som inte är folkbokförda identifiera sig hos myndigheter och andra samhällsfunktioner när de inte än är folkbokförda. Samordningsnummer är som personnummer men man har lagt till 60 på dagen av födsel, om en person är född 4 april blir dagen i samordningsnumret 64 (60+4). Samordningsnummer slutar gälla när en person blir folkbokförd och får då ett personnummer istället. Samordningsnummer är för dig som arbetar i Sverige minst 6 månader och max ett år som inte är folkbokförd, eller som ska vistats i Sverige i mindre än ett år och behöver kunna identifiera dig hos myndigheter eller liknande.

Samäganderätt

Samäganderätt är när två eller fler personer tillsammans äger egendom. Samäganderätten kan regleras genom avtal, men regleras även i samäganderättslagen.

Samäganderätt – Dold samäganderätt

Dold samäganderätt innebär en make eller sambos rätt att kräva delägarskap i viss egendom under vissa förutsättningar. Dold samäganderätt innebär inte i sig ett delägarskap i egendom, utan en möjlighet att bli det. Man kan säga att dold samäganderätt är ett potentiellt delägarskap. Yrkanden om dold samäganderätt sker oftast i samband med bodelning. Samäganderätten övergår från dold till vanlig genom överlåtelseavtal eller lagakraftvunnen dom.

Semester

Semester är lagstadgad rätt till viss ledighet under året. Enligt Semesterlagen har anställda rätt till 25 lediga semesterdagar per år, dock kan du få mer semester från ditt anställningsavtal eller kollektiv- och hängavtal.

Semesterlagen

Semesterlagen är den lag som reglerar semester. Semesterlagen är tvingande till den anställdes fördel, man kan säga att den ger ett minimikrav. Om det i ett anställningsavtal står att en anställd har rätt till 30 semesterdagar per år istället för de 25 enligt semesterlagen är det 30 dagar som gäller. Dock om det i anställningsavtalet står att den anställde har rätt till 20 dagar är den delen av avtalet inte giltig och 25 dagar gäller istället.

Skilsmässa​

Skilsmässa är ett samlingsnamn för äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap. Alltså när ett registrerat partnerskap eller äktenskap tar slut. För att skilja sig behöver man ansöka om det till tingsrätten. Om endast ena maken vill skilja sig, om makarna har ett barn som är yngre än 16 år som varaktigt bor hos dem, eller på begäran, utfärdar tingsrätten betänketid på minst 6 och max 12 månader, detta för att förhindra förhastade skilsmässor. Efter betänketiden behöver makarna tillsammans eller var för sig ansöka om fullföljd av skilsmässan, endast efter att tingsrätten handlagt denna ansökan blir skilsmässan fullföljd. Om makarna bott åtskilda i minst 2 år behöver inte tingsrätten utfärda någon betänketid, inte heller om äktenskapet på något sätt anses ogiltigt.

Socialrätt​

Socialrätt är ett rättsområde som täcker socialtjänstens ansvarsområden såsom ekonomiskt bistånd, frågor om barn och unga, äldreomsorg m.m.

Surrogat​

Se surrogatmamma och surrogatmödraskap.

Surrogat-juridik

Surrogatjuridik är de regler kring barn födda via surrogatmamma, och innefattar saker som fastställelse av faderskap, ansökan om ensam vårdnad, närståendeadoption och barnets medborgarskap. Eftersom Surrogatmödraskap är relativt nytt i Sverige har inte svensk rätt riktigt hunnit med, vilket har skapat oklarhet hos tingsrätten i tillämpningen av relevanta lagar, vilket inte hjälpts av bristen på prejudikat. Det är därför till fördel för blivande förälder/föräldrar att ta hjälp av en kunnig jurist inom ämnet för att säkerställa att det går rätt till i er surrogatprocess.

Surrogatmamma​

Surrogatmamma är en kvinna som bär barn åt någon annan. Vanligtvis inplanteras ett redan ägg som befruktats genom IVF, från en donator eller blivande modern, i surrogatmammans livmoder. Surrogatmamman är inte mamma till barnet hon föder.

Surrogatmödraskap​

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna bär ett barn åt någon annan. Surrogatmödraskap kan antingen vara fullständigt eller partiellt. Fullständigt surrogat innebär att ett befruktat ägg som inte tillhör surrogatmodern inplanteras i hennes livmoder, detta ägg kan antingen vara den blivande moderns eller ett donatorägg och befruktas genom IVF.

Särkullbarn​

Ett särkullbarn är barn från en partners tidigare förhållande, alltså ett barn som endast en av makarna i ett äktenskap, registrerat partnerskap eller samboförhållande är förälder till. Särkullbarn har rätt att få ut minst sin laglott direkt efter sin förälders bortgång till skillnad från gemensamma barn. I deras fall ärver kvarlevande förälder deras del av arvet med fri förfoganderätt, att de får spendera pengarna hur de vill, men kan inte testamentera bort den.

Testamente​

Ett testamente är ett skriftligt förordnande som beskriver hur en avlidens kvarlåtenskap ska fördelas. Testamenten har formkrav som måste följas för att vara giltigt. För att försäkra att ditt testamentes giltighet är det bäst att kontakta en jurist för att kontrollera eller hjälpa dig upprätta ditt testamente.

Testamentsgivare

Den som upprättat testamente, den vars egendom förs vidare genom testamente.

Testator​

Den som upprättat testamente, den vars egendom förs vidare genom testamente.

Tingsrätten​

Tingsrätten är den första instansen hos de allmänna domstolarna. Tingsrätten avgör i brottmål, tvistemål och andra ärenden som bodelning, skilsmässor, adoptioner, fastställelse av faderskap, gode män etc. Tingsrättens domar kan överklagas till Hovrätten om av båda parterna så länge domen inte vunnit laga kraft.

Tvingande lag

Tvingade lagar är lagar som alltid gäller, det vill säga att de varken är dispositiva eller semidispositiva, ett exempel på tvingande lag är Konsumentköplagen.

Uppsägning

Uppsägning är avslutandet av ett anställningskontrakt, det kan ske från arbetsgivarens eller den anställdes sida. Uppsägning från arbetsgivarens sida får ske på grund av arbetsbrist eller personliga skäl och ska alltid vara sakligt grundad. Personliga skäl kan vara att den anställde varit olovligen frånvarande under en period eller misskött sig. Arbetsbrist kan vara att företaget fått mindre att göra eller ska omorganiseras. Vid uppsägelse har du rätt till uppsägningstid och ersättning under uppsägningstiden.

Vårdnad​

Vårdnad av barn handlar om en förälder eller vårdnadshavares bestämmande och insynsrätt, boendet spelar alltså ingen roll. Vårdnadshavare kan alltså ha lika vårdnad för ett barn trots att barnet för det mesta eller endast bor hos en av föräldrarna. Vårdnad av barnet blir aktuellt vid skilsmässa, vårdnaden kan vara gemensam eller ensam för endast en av föräldrarna.

Äktenskap​

Äktenskap ingås mellan två personer av olika eller samma kön genom vigsel inom trossamfund eller borgerlig vigsel. Innan vigsel får ske krävs att Skatteverket prövar om det finns några hinder för äktenskapet i en så kallad hindersprövning. Hinder för äktenskap kan vara att ena eller båda parterna är under 18, förälder eller barn till varandra eller helsyskon. Äktenskap innebär juridiska skillnader från samboförhållande. T.ex. så ärver makar varandra och vid eventuell skilsmässa ser reglerna kring bodelningen annorlunda ut.

Ärvdabalken​

Ärvdabalken är en balk inom svensk lag som reglerar arv, testamente, bouppteckning, dödsbo etc.

Vi uppskattar om du kan gilla oss på Facebook 🙂