UD får kritik av strandsatta föräldrar som fått barn via surrogat - Dahlén Juristbyrå

UD får kritik av strandsatta föräldrar som fått barn via surrogat

Se nyhetsinslag med videoklipp där Emma Dahlén intervjuas av SVT. 

Reserestriktionerna över världen har lett till att familjer i adoptions- och surrogatprocesser behöver hjälp att ta sig hem. Adoptivföräldrarna är nöjda med UD:s hjälp. Men föräldrar till barn som fötts av surrogatmödrar är kritiska och känner sig övergivna av UD och svenska myndigheter.

Känner sig övergivna

Men flygstoppen gör det svårt för föräldrarna att skicka hem de DNA prover som behövs för att fastställa faderskapet. De har även problem att få de stämplar som krävs för att barnen ska kunna få sina svenska pass. Föräldrarna efterlyser mer hjälp från UD och önskar att man kunde sätta in evakueringsplan även för dem.

– Vare sig mina klienter eller jag själv som jurist upplever det stöd som Adoptionscentrum uppenbarligen upplever att de har fått. Våra föräldrar känner sig utlämnade och övergivna, säger juristen Emma Dahlén.

Kontroversiell fråga

Hon tror att en förklaring är att det finns en aversion mot surrogatarrangemang i Sverige.

– Det är en oerhört kontroversiell fråga. Det har jag förståelse för, men man måste förstå att de här barnen är fullständigt oskyldiga och värnlösa. Man kan inte belägga dem med ansvar över situationen, säger Emma Dahlén.

Läs mer på svt.se

UD får kritik av strandsatta föräldrar som fått barn via surrogat

De kan inte hämta sin bebis på grund av corona

Coronapandemin förhindrar föräldrar att hämta hem sina barn

SVT nyheter om corona och surrogat - Dahlén Juristbyrå

Läs mer: Juridik för barn födda genom surrogatmödraskap

Svenska familjer strandsatta utomlands med spädbarn hindras att resa in i Sverige - Nordic Surrogacy - Dahlén Juristbyrå

Svenska familjer strandsatta utomlands med spädbarn hindras att resa in i Sverige

Öppet brev till politiker och myndigheter:

Mats Wiking, riksdagsledamot för S
Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot för M
Martina Johansson, riksdagsledamot för C
Michael Anefur, riksdagsledamot för KD
Juno Blom, riksdagsledamot för L
Rasmus Ling, riksdagsledamot för MP
Skatteverket rättsliga avdelning
Ann Linde, utrikesminister. Utrikesdepartementet
Jonas Hägerlind chefsjurist, Mfof

Stockholm den 2 april 2020

Idag sitter flera svenska familjer med nyfödda spädbarn strandsatta utomlands. Barnen är födda genom surrogat, men trots att dessa barn är svenska medborgare och har en grundlagsskyddad rätt att resa in i Sverige hindras de från detta genom myndigheters godtyckliga ärendehantering.

En förutsättning för att barnen ska kunna resa hem till Sverige är att ambassaderna på respektive destination där surrogatprocessen genomförs är att Skatteverket ska utfärda samordningsnummer. Samordningsnummer utfärdas först vid den tidpunkt svensk tingsrätt eller den kommunala familjerättsliga avdelningen utrett och fastställt faderskapet för dessa barn. När faderskapet är fastställt ska barnets identitet anses fastställd. Ändå kräver myndigheter födelsebevis med apostille-stämpel för barnen i syfte att ytterligare utreda identiteten. Födelsebevis kan i och för sig lämnas men i Kiev är själva stämpeln mycket svår att få tag i med hänvisning till de nuvarande restriktionerna till följd av Corona-viruset.

I Sverige utfärdas inte födelsebevis alls för barn. Att kräva dessa handlingar för barn födda genom surrogat i syfte att fastställa identiteten är från myndighetens sida ett hindrande och obstruerande beteende. Följden blir att svenska medborgare lämnas i ett mycket utsatt läge utomlands utan möjlighet att resa hem. Detta i en mycket kritisk tid där oro präglar samhället och omvärlden. Flera familjer är åtskilda från äldre syskon till sina barn.

Vi ser hur hårt UD arbetar för att säkerställa att svenska medborgare kan ta sig hem till landet medan dessa nyfödda spädbarn snarare utsätts för en behandling vi nästan vågar kalla diskriminering.

Vi frågar hur det kan komma sig? Den 27 februari 2019 genomfördes ett riksdagsseminarium inom ämnet ” Riksdagsseminarium om rättigheter för barn som fötts genom surrogatarrangemang” där riksdagsledamöterna ovan deltog i den politiska panelen. Intrycket var att samtliga deltagare i den politiska panelen var överens om att rättigheterna för de barn som föds via surrogatmoderskap i utlandet måste stärkas och det måste till en snabbare hantering för dessa barn att komma hem till Sverige.

Vi kan inte vänta längre med att agera.

Vi har en tydlig lagstiftning i Sverige där alla beslut som rör barn ska utgå från barnets bästa. Det är dags att omedelbart sluta lämna vissa barn utanför det sociala skydd Sverige erbjuder. Vi kräver en tydlig reglering och klara riktlinjer gällande dessa barn. Vi kräver att myndigheter efterlever den lagstiftning som finns.

Svar emotses av respektive part och då det är av allmänintresse kommer de att publiceras i relevanta kanaler.

Eduardo Afonso
VD Nordic Surrogacy

Emma Dahlén
VD Dahlén Juristbyrå

Eduardo Afonso är VD för Tammuz Nordic Surrogacy AB och har själv fått tvillingdöttrar genom surrogat och är i dag dedikerad att hjälpa ofrivilligt barnlösa, barn och familjer. Emma Dahlén driver juristbyrån Dahlén Juristbyrå med inriktning på surrogatjuridik.

MFoF ger kunskapsstöd angående surrogatarrangemang - Dahlens Juristbyrå

MFoF ger kunskapsstöd angående surrogatarrangemang

På uppdrag av regeringen har MFoF fått i uppdrag att ta fram och sprida ett kunskapsstöd som ger vägledning till de myndigheter som kan komma att hantera frågor som rör surrogatarrangemang i utlandet. Nu har kunskapsstödet tagits fram och är redovisat till regeringen.

Det här kunskapsstödet riktar sig främst till nedanstående myndigheter och domstolar som kommer i kontakt med frågor som rör surrogatarrangemang i utlandet.

I kunskapsstödet beskrivs handläggnings-, beslutsprocesser och gällande rätt i förhållande till:

  • Faderskap: Socialnämnd, domstol, svenska utlandsmyndigheter, Rättsmedicinalverket och Skatteverket
  • Moderskap: Domstol
  • Vårdnadshavare: Skatteverket, socialnämnd och domstol
  • Adoption: Socialnämnd och domstol
  • Medborgarskap: Migrationsverket och Skatteverket
  • Namn: Skatteverket
  • Pass och samordningsnummer: Skatteverket och svenska utlandsmyndigheter
  • Uppehållstillstånd: Migrationsverket
  • Hälso- och sjukvård samt insatser: Landstinget (Region)
  • Socialförsäkringsförmån: Försäkringskassan

Hitta mer information här på mfof.se

Ida med nyfödda bebisen i Ukraina - Dahlén Juristbyrå

Juridiken kring surrogatmödraskap i Ukraina

 

Ida Johanssons, 36, gamla cancerdiagnos hindrade henne och maken Alexander, 36, att nå adoptionskraven. 

Till slut bestämde de sig för att skaffa barn genom en surrogatmamma i Ukraina. 

– Vi hade en dröm och detta var till sist vårt enda alternativ, säger Ida Johansson. 

Ida Johansson var 25 år gammal och hade precis fått barn när hon fick diagnosen livmodershalscancer. Hennes livmoder opererades bort.

– Vi ville självklart ha fler barn. Enveten som jag är så började jag kolla på andra alternativ.

Paret kontaktade agenturen Nordic surrogacy som mot betalning arrangerade ett surrogatmoderskap på en klinik i Kiev, Ukraina. Kraven som kliniken ställde var att Ida och Alexander Johansson var gifta och att det fanns medicinska skäl till att de inte kunde få barn.

Fyra månader senare efter att Ida Johansson gjort en IVF-behandling och hennes ägg hade plockats ut fick paret en surrogatmamma, som kliniken själv valt ut.

Den 29 augusti förra året föddes Jack, de nyblivna föräldrarna var redan då i Ukraina.

– Jag fick ett armband som alla mödrar i Sverige får och blev inlagd i tre dagar.

Surrogatmamman var på en annan avdelning. Enligt klinikens policy får inte surrogatmamman och det nyförlösta barnet träffas.

Enligt lagstiftningen i Ukraina är Ida och Alexander Johansson Jacks juridiska föräldrar. Men i Sverige är den födande kvinnan barnets juridiska mamma.

I Ukraina tilldelas inget medborgarskap förrän ett dna-test bekräftar faderskapet och beslutas av svensk tingsrätt.

– Vi var kvar i Ukraina i sju veckor, under den tiden var Jack statslös. Vi känner par som har fått vänta mycket längre.

I Sverige folkbokfördes Jack som sedan fick ett personnummer. Därefter kunde Alexander Johansson ansöka om ensam vårdnad och fick det i november.

– I väntan på beslutet kunde vi inte ansöka om föräldrapenning och få barnbidrag.

Ida Johansson är fortfarande inte Jacks juridiska mamma, men processen för närstående adoption pågår.

Läs hela artikeln här på DN.se

Juridiska svårigheter för surrogatbarn - Dahlens Juristbyrå

Juridiska svårigheter för surrogatbarn

Vid årsskiftet ändras lagstiftningen för assisterad befruktning – men förändringen kommer inte att gynna surrogatföräldrarna. Att underlätta för surrogatföräldraskap har aldrig varit meningen, enligt Linnéa Brossner på Justitiedepartementet.

Ändå närs ett hopp om att ökningen av surrogatbarn kan driva på en lagändring.

Linnéa Brossner, kansliråd på Justitiedepartementet, bekräftar bilden av att antalet barn som adopteras internationellt minskar och att det blivit vanligare att få barn genom surrogatarrangemang i utlandet, även om det inte finns några studier som ger en exakt bild av situationen.

Men det finns juridiska svårigheter för de svenskar som väljer att ordna surrogatbarn från utlandet.

Att kvinnan i förhållandet ska förklaras som mor till surrogatbarnet är uteslutet. Detta eftersom svensk lag följer den så kallade mater- est principen som innebär att enbart den kvinna som bär och föder barnet ses som dess mor. Istället får kvinnan ansöka om att få bli adoptivförälder i en så kallad närståendeadoption, som måste godkännas av den konstaterade fadern.

Om de nya föräldrarna hamnar i konflikt och pappan sätter sig på tvären innan närståendeadoptionen är utförd, kan detta innebära stora problem för mamman. Det kan till och med bli så att mamman inte får någon rätt till surrogatbarnet, även om det är hennes egna ägg som använts.

Inte heller spelar några utländska intyg eller domar från landet där surrogatföräldraskapet är utfört någon roll när barnet kommit till Sverige. Svenska myndigheter godkänner dem vanligtvis inte.

Läs hela artikeln här på Svd.se 

RFLS om juridiken kring surrogat - Dahlen Juristbyrå

RFSL om juridiken kring surrogat

En surrogatgraviditet – även kallat surrogatmödraskap eller värdmödraskap – innebär att en person genomgår en graviditet och föder ett barn åt någon annan/några andra.

Personen som bär barnet brukar kallas för surrogatmoder eller surrogatvärd. Tanken med en surrogatgraviditet är oftast att surrogatvärden inte ska bli vare sig juridisk eller social förälder till barnet. Det finns i nuläget inga juridiska bestämmelser kring surrogatgraviditeter i Sverige. Det kan ändå på sätt och vis genomföras genom en privat överenskommelse; en person kan insemineras i hemmet, föda barnet och sedan avsäga sig det juridiska föräldraskapet till förmån för någon annan. Juridiska bestämmelser som ser till barnets bästa i en sådan situation finns inte i Sverige.

Efter att barnet är fött finns det ingen möjlighet för personen som burit barnet att kräva att en tilltänkt förälder adopterar barnet och därmed blir juridisk förälder. Rättsskyddet för den som bär barnet är därmed väldigt lågt. Barnet kan alltså riskera att hamna hos en person som inte planerat att ta hand om det, dvs hos surrogatvärden. En situation som i värsta fall skulle kunna resultera i utdragna rättsprocesser för att vårdnaden/föräldraskapet ska kunna fastställas.

Surrogat utomlands, juridik
Det finns inget förbud inom svensk lagstiftning mot att genomföra surrogatöverenskommelser utomlands. Detta gäller både altruistiskt och kommersiellt surrogat. Det finns dock ingen reglering om hur ni gör, därför kan det vara svårt att få till det på ett rättssäkert sätt.

Den svenska lagstiftningen
I Sverige blir en person som fött ett barn alltid barnets juridiska förälder. Det är i och med detta som krocken med andra länders lagstiftning blir uppenbar eftersom en surrogatgraviditet inte syftar till att surrogatvärden ska bli juridisk förälder till barnet. Detta innebär att ni inför en surrogatöverenskommelse utomlands bör vara pålästa både om den svenska lagstiftningen samt om den lagstiftning som gäller kring familjejuridik i det land där surrogatöverenskommelsen kommer att genomföras. Detta för att ha koll på vilka eventuella situationer som kommer att uppstå.

Att barnet behöver närståendeadopteras av en av föräldrarna för att båda de tilltänkta föräldrarna ska bli juridiska föräldrar är till exempel ett scenario som är väldigt vanligt. Detta även om barnet aldrig har varit juridiskt bunden till surrogatvärden i det land där barnet föddes. Innan barnet har närståendeadopterats finns det alltid en rättsosäkerhet för alla inblandade, både för surrogatvärden, barnet och föräldrarna.

 

Läs hela artikeln på RFSL.se

Högsta domstolen erkänner rättslig förälder - Dahlens Juristbyrå

Högsta domstolen erkänner rättslig förälder

 

Genom beslut den 13 juni 2019, mål Ö 3462-18, har Högsta domstolen erkänt en amerikansk dom som innebär att en svensk kvinna E anses vara rättslig förälder till ett barn som fötts genom ett surrogatarrangemang. Författaren bedömer dock inte att HD:s beslut innebär att det finns någon generell rätt att få surrogatarrangemang erkända.

Regeringen önskar kunskapsstöd om surrogatarrangemang - Dahlén Juristbyrå

Regeringen önskar kunskapsstöd om surrogatarrangemang

Uppdrag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd om ökad kunskap i frågor som rör surrogatarrangemang i utlandet.

Regeringen ger Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i uppdrag att ta fram och sprida ett kunskapsstöd som ger vägledning till de myndigheter som kan komma att hantera frågor som rör surrogatarrangemang i utlandet.

I uppdraget ingår också att överväga om det finns behov av särskild information avsedd för myndigheternas kontakter med enskilda.

Uppdraget ska utföras med bistånd av relevanta aktörer, såsom Migrationsverket, Skatteverket och ett urval av socialtjänster.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 16 december 2019.

Läs mer här på Regeringen.se och ladda ner uppdragsbeskrivningen