64% av vårdnadsdomar innehåller uppgifter om våld - Dahlén Juristbyrå

64% av vårdnadsdomar innehåller uppgifter om våld

Enligt en kartläggning utförd av Jämstäldhetsmyndigheten innehåller majoriteten av alla domar i vårdnadstvister uppgifter om våld eller övergrepp, antingen föräldrar/vårdnadshavare emellan eller mot barn.

”Det finns en bristande kunskap kring våldsutsatthet och dess konsekvenser för såväl vuxna som barn. Man tar inte hänsyn till att det är ojämlika maktförhållanden i de här fallen när en är våldsutövare och en annan är utsatt för våld” berättar Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten till SVT

Vid bedömningen i vårdnadstvister är två frågor avgörande, den ena är huruvida barnet eller någon annan i familjen riskerar att fara illa, den andra hur stort barnets behov av en god och nära kontakt med sina föräldrar är. Advokatsamfundets generalsekreterare, Mia Edwall Insulander berättar för SVT att hennes erfarenhet är att domstolen lägger större vikt vid barnets behov av kontakt med föräldrarna än risken för barnet.

 

Läs hela artikeln på SVT här

Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys - Dahlén Juristbyrå

Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys

Inom familjerätten finns olika lagar och regler som styr delar av familjelivet, många av dessa är dispositiva vilket innebär att parterna kan avtala om att något annat ska gälla istället. Regler om arv kan till viss del själv regleras genom testamente. Genom äktenskapsförord eller samboavtal regleras bodelning vid äktenskapsskillnad eller separation så som ni kommit överens om men utan avtal eller överenskommelse följer istället bodelningen den lagstiftning som finns på området.

Läs mer ”Familjerättsliga avtal och Familjerättslig situationsanalys”

Vårdnadstvister - Vad gäller? - Dahlén Juristbyrå

Vårdnadstvister – Vad gäller?

Huvudregeln i Sverige är att vårdnaden om ett barn är gemensam hos föräldrarna, även om de separerar. När föräldrar separerar kan det uppstå konflikter kring vårdnaden av barnet som gör att gemensam vårdnad inte fungerar. Om dessa konflikter inte blir lösta kan tingsrätten avgöra i målet.

Vad innebär vårdnad över ett barn?

Vårdnaden om ett barn handlar om förälderns ansvar för att ta hand om barnet, tillgodose dess behov och insynsrätt hos barnet och är oberoende av barnets boende. Barnet kan t.ex. alltså bo enbart hos ena föräldern med båda föräldrar som vårdnadshavare. Att ha vårdnad om ett barn innebär även att man har bestämmanderätt över barnet i frågor där barnet inte kan föra sin egen talan.

Läs mer ”Vårdnadstvister – Vad gäller?”

LVU - Lag om vård av unga - offentligt biträde - Dahlén Juristbyrå

Vad är LVU – tvångsvård av unga?

När socialtjänsten misstänker att ett barn far illa är de skyldiga att utreda situationen och barnets behov. I första hand ska alltid vård som bereds ett barn ske med frivilliga insatser, det innebär att du som vårdnadshavare alltid ges möjlighet att samtycka till alla åtgärder som rör ditt barn.

Finns det inte ett samtycke från vårdnadshavaren så görs en bedömning av om barnet behöver sådan vård som inte kan ges på frivillig väg. Bedömer socialnämnden att det föreligger ett sådant behov så har socialnämnden möjlighet att ansöka i förvaltningsrätten om att barnet ska beredas vård med stöd av LVU (också kallat tvångsvård). När det rör sig om akuta fall och socialnämnden bedömer att vården inte kan vänta tills förvaltningsrätten beslutat så finns möjlighet för socialnämnden att göra ett omedelbart omhändertagande.

Läs mer ”Vad är LVU – tvångsvård av unga?”

Vårdnadstvist – boende, umgänge och vårdnad - Dahlén Juristbyrå

Vårdnadstvister och barns behov

Vi på Dahlén juristbyrå har ett speciellt fokus på den lagstiftning som rör barn. Vi arbetar i stort med barn och barns behov samt rättigheter, vi är offentliga ombud i mål som rör LVU-lagstiftning där barn bereds vård enligt förvaltningsrättsliga regler och vi arbetar också med vårdnadstvister eller andra frågor som rör barnets bästa. 

En vårdnadstvist är en konflikt om vårdnad som kan komma att bli en rättslig process som avgörs i domstol. När vi företräder dig som förälder i en vårdnadstvist är vi med hela vägen och vi är vana att agera ombud i tingsrätt. En vårdnadstvist är en känslomässig process och vi tar oss alltid tid för dig och det är viktigt för oss att kunna vara ett bollplank och ett gott stöd under processen. Vi kämpar för att barnets bästa ska beaktas vid varje tidpunkt – så att du som förälder ska kunna känna dig trygg.

Generellt sett tar domstolen ställning till tre frågor

1. Gemensam eller ensam vårdnad?

I Sverige är utgångspunkten att vårdnad ska vara gemensam mellan föräldrarna. Ensam vårdnad blir en fråga att ta ställning till framförallt då gemensam vårdnad inte fungerar. Domstolen har inte möjlighet att besluta om gemensam vårdnad om en eller båda föräldrarna motsätter sig det.

2. Rätt till umgänge med barnet

För det fall en av föräldrarna får ensam vårdnad är huvudregeln att den andra föräldern ska ges tid till umgänge med barnet. Det är något som i de absolut flesta fall bedöms vara till barnets bästa. I de fall det finns en bedömning att det inte är i barnets bästa att ha umgänge så kan umgängesrätten gå förlorad.

3. Vart ska barnet bo

För små barn under tre år finns en allmän rekommendation att barnet är för litet för att ett växelvis boende ska kunna vara aktuellt. För äldre barn som anses ha mognad att uttrycka sig finns en möjlighet att själv få påverka fråga om boende och vårdnad.

I slutänden så är det upp till domstolen att avgöra vad som är barnets bästa utifrån en helhetsbedömning av situationen.

Utgångspunkten för de lagregler som berör barn gällande vårdnad, boende och umgänge är alltid barnets bästa i det specifika fallet. Det återspeglas i FN:s barnkonvention där det i artikel 3 framgår att alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av det offentliga eller det privata – alltid ska tas utifrån vad som är barnets bästa.

De svenska regler som omgärdar vårdnad, boende och umgänge för barn hittas främst i föräldrabalkens 6 kapitel.

Vi erbjuder ett kostnadsfritt första möte med dig som förälder för att vi ska kunna ge en första bedömning av din situation, vad som är nästa steg och hur vi kan hjälpa dig. Därefter brukar ofta din hemförsäkring kunna täcka merparten av kostnaderna för det juridiska ombudsarbetet vid en vårdnadstvist.

Varmt välkommen med din förfrågan.

Läs mer om vårdnadstvister – boende, umgänge och vårdnad

LVU-målen bedöms öka till 5500 om året - Dahlén Juristbyrå

LVU-målen bedöms öka till 5500 om året

Sveriges Domstolar bedömer att antalet inkomna mål vid förvaltningsrätten kommer öka de närmaste åren. LVU-mål (Lag om vård av unga) kommer öka från 4.367 mål år 2015 till 5.500 mål år 2022.

LVU-målen har stadigt ökat under 2000-talet och förväntas fortsätta öka under perioden 2019–2022, bland annat på grund av fortsatt hög förekomst av ensamkommande barn. Muntlig förhandling tenderar också att öka i LVU-målen. Vad gäller övriga förtursmål, dvs. LVM-mål och psykiatrimål, har de legat förhållandevist stabilt i inflöde under de senaste åren och förväntas också fortsätta så
under kommande år.

Läs mer om utvecklingen på Sveriges Domstolar

Så fungerar LVU, vård av unga

  1. Socialnämnden ansöker om LVU-vård
  2. Förvaltningsrätten utser offentligt biträde
  3. Rätten kallar till muntlig förhandling
  4. Förvaltningsrätten beslutar

Läs mer om LVU, vård av unga i domstol på Sveriges Domstolar

Dahlén Juristbyrå är godkända som offentligt biträde i LVU-mål

Emma Dahlén är sedan tidigare godkänd som offentligt biträde i mål som rör LVU och företräder dig som vårdnadshavare. Det är viktigt i en muntlig förhandling rörande barn att alla parter får komma till tals. Som vårdnadshavare är det viktigt att få ta del av utredningen från socialnämnden och att vårdnadshavaren sedan också ges möjlighet att få yttra sig över den.

Läs mer om LVU – Lag om vård av unga och hur vi kan hjälpa dig