64% av vårdnadsdomar innehåller uppgifter om våld - Dahlén Juristbyrå

64% av vårdnadsdomar innehåller uppgifter om våld

Enligt en kartläggning utförd av Jämstäldhetsmyndigheten innehåller majoriteten av alla domar i vårdnadstvister uppgifter om våld eller övergrepp, antingen föräldrar/vårdnadshavare emellan eller mot barn.

”Det finns en bristande kunskap kring våldsutsatthet och dess konsekvenser för såväl vuxna som barn. Man tar inte hänsyn till att det är ojämlika maktförhållanden i de här fallen när en är våldsutövare och en annan är utsatt för våld” berättar Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten till SVT

Vid bedömningen i vårdnadstvister är två frågor avgörande, den ena är huruvida barnet eller någon annan i familjen riskerar att fara illa, den andra hur stort barnets behov av en god och nära kontakt med sina föräldrar är. Advokatsamfundets generalsekreterare, Mia Edwall Insulander berättar för SVT att hennes erfarenhet är att domstolen lägger större vikt vid barnets behov av kontakt med föräldrarna än risken för barnet.

 

Läs hela artikeln på SVT här

Vårdnadstvister - Vad gäller? - Dahlén Juristbyrå

Vårdnadstvister – Vad gäller?

Huvudregeln i Sverige är att vårdnaden om ett barn är gemensam hos föräldrarna, även om de separerar. När föräldrar separerar kan det uppstå konflikter kring vårdnaden av barnet som gör att gemensam vårdnad inte fungerar. Om dessa konflikter inte blir lösta kan tingsrätten avgöra i målet.

Vad innebär vårdnad över ett barn?

Vårdnaden om ett barn handlar om förälderns ansvar för att ta hand om barnet, tillgodose dess behov och insynsrätt hos barnet och är oberoende av barnets boende. Barnet kan t.ex. alltså bo enbart hos ena föräldern med båda föräldrar som vårdnadshavare. Att ha vårdnad om ett barn innebär även att man har bestämmanderätt över barnet i frågor där barnet inte kan föra sin egen talan.

Läs mer ”Vårdnadstvister – Vad gäller?”

Vårdnadstvist – boende, umgänge och vårdnad - Dahlén Juristbyrå

Vårdnadstvister och barns behov

Vi på Dahlén juristbyrå har ett speciellt fokus på den lagstiftning som rör barn. Vi arbetar i stort med barn och barns behov samt rättigheter, vi är offentliga ombud i mål som rör LVU-lagstiftning där barn bereds vård enligt förvaltningsrättsliga regler och vi arbetar också med vårdnadstvister eller andra frågor som rör barnets bästa. 

En vårdnadstvist är en konflikt om vårdnad som kan komma att bli en rättslig process som avgörs i domstol. När vi företräder dig som förälder i en vårdnadstvist är vi med hela vägen och vi är vana att agera ombud i tingsrätt. En vårdnadstvist är en känslomässig process och vi tar oss alltid tid för dig och det är viktigt för oss att kunna vara ett bollplank och ett gott stöd under processen. Vi kämpar för att barnets bästa ska beaktas vid varje tidpunkt – så att du som förälder ska kunna känna dig trygg.

Generellt sett tar domstolen ställning till tre frågor

1. Gemensam eller ensam vårdnad?

I Sverige är utgångspunkten att vårdnad ska vara gemensam mellan föräldrarna. Ensam vårdnad blir en fråga att ta ställning till framförallt då gemensam vårdnad inte fungerar. Domstolen har inte möjlighet att besluta om gemensam vårdnad om en eller båda föräldrarna motsätter sig det.

2. Rätt till umgänge med barnet

För det fall en av föräldrarna får ensam vårdnad är huvudregeln att den andra föräldern ska ges tid till umgänge med barnet. Det är något som i de absolut flesta fall bedöms vara till barnets bästa. I de fall det finns en bedömning att det inte är i barnets bästa att ha umgänge så kan umgängesrätten gå förlorad.

3. Vart ska barnet bo

För små barn under tre år finns en allmän rekommendation att barnet är för litet för att ett växelvis boende ska kunna vara aktuellt. För äldre barn som anses ha mognad att uttrycka sig finns en möjlighet att själv få påverka fråga om boende och vårdnad.

I slutänden så är det upp till domstolen att avgöra vad som är barnets bästa utifrån en helhetsbedömning av situationen.

Utgångspunkten för de lagregler som berör barn gällande vårdnad, boende och umgänge är alltid barnets bästa i det specifika fallet. Det återspeglas i FN:s barnkonvention där det i artikel 3 framgår att alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av det offentliga eller det privata – alltid ska tas utifrån vad som är barnets bästa.

De svenska regler som omgärdar vårdnad, boende och umgänge för barn hittas främst i föräldrabalkens 6 kapitel.

Vi erbjuder ett kostnadsfritt första möte med dig som förälder för att vi ska kunna ge en första bedömning av din situation, vad som är nästa steg och hur vi kan hjälpa dig. Därefter brukar ofta din hemförsäkring kunna täcka merparten av kostnaderna för det juridiska ombudsarbetet vid en vårdnadstvist.

Varmt välkommen med din förfrågan.

Läs mer om vårdnadstvister – boende, umgänge och vårdnad