Arbetsrätten är ett speciellt rättsområde som växt fram under lång tid. De regler som behandlar arbetsförhållanden brukar kallas arbetsrätt. Detta rör framförallt relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetsrätten kan delas upp i två huvudsakliga områden:

Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet, den individuella arbetsrätten men också det område som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, den kollektiva arbetsrätten.

Även utanför dessa områden brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister.

Vilka lagstiftningar är aktuella inom arbetsrätten?

Individuell arbetsrätt

 • Arbetsmiljölag
 • Semesterlag
 • Arbetstidslag
 • Lag om anställningsskydd (LAS)
 • Diskrimineringslag
 • Lag om offentlig anställning (LOA)
 • Föräldraledighetslag

Kollektiv arbetsrätt

 • Förtroendemannalagen
 • Medbestämmandelag (MBL)

LAS – Lagen om anställningsskydd

LAS är ofta där man först söker svar om arbetsgivarens och arbetstagarens inbördes rättigheter och skyldigheter.

Till lagstiftning hör också i stort kollektivavtal som reglerar vad som gäller vid konflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är inte alltid det finns kollektivavtal på en arbetsplats och ofta är dessa branschtypiska.

 Anställningsavtalet

Anställningsavtalet är det avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare som reglerar vad som huvudsakligen gäller för tjänsten. Tjänstetitel, anställningsform, lön, löneförmåner, semester och uppsägningstid är exempel på villkor som ett anställningsavtal bör innehålla.

Arbetsgivaren är också skyldig att senast en månad efter tjänstens början tillhandahålla anställningsvillkoren skriftligt.

Kollektivavtalet

Som ett komplement med utfyllande regler finns ofta ett kollektivavtal på arbetsplatsen som stödjer och kompletterar anställningsavtalet och de olika lagar som finns. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation. Avtalet innehåller ofta regler om lön, arbetsvillkor, arbetstider, semesterlön, förhandlingsordning försäkringar, och vad som gäller angående turordning eller företrädesrätt vid uppsägning.

Att bli uppsagd eller avskedad

En uppsägning kan föranledas av arbetsbrist eller personliga skäl. Uppsägningen måste vara sakligt grundad. Saknar uppsägningen saklig grund har arbetstagaren rätt att få skadestånd av arbetsgivaren.

Du som arbetstagare har alltid rätt att få veta grunden till varför du blivit uppsagd, uppsägningen ska vara skriftlig och uppsägningshandlingen måste ange vilka tidsramar du har att hålla dig inom för att agera om du skulle anse att uppsägningen inte är korrekt.

Tidsfrister vid uppsägning eller avsked 

Angående arbetsrätt så gäller snäva tidsfrister inom vilka man måste agera. Kontakta oss så hjälper vi dig – vi har koll på alla preskriptionstider. Från det att du mottar besked om uppsägning eller avsked har du två veckor på dig att skriftligen meddela din arbetsgivare om att du ogiltigförklarar uppsägningen/avskedandet och vilket datum du gör detta. Därefter fortsätter ytterligare frister att löpa för att stämma arbetsgivaren samt yrka skadestånd.

Lön

Arbetsgivaren är alltid skyldig att betala ut rätt lön på rätt datum. Det kan sägas vara den yttersta skyldigheten en arbetsgivare har gentemot sina anställda. Har du inte fått rätt lön eller semesterlön eller semesterersättning så kan det bli aktuellt att driva ett mål rörande så kallad lönefordran.

Semester 

Frågor om semester behandlas framförallt i semesterlagen. Semester är en lagstadgad rättighet som inte kan avtalas bort. Det är arbetsgivarens ansvar att de anställda får ut rätt semester.

Anställningsformer

Framförallt förekommer följande anställningsformer i svenskt arbetsliv:

 • Provanställning
 • Tillsvidareanställning
 • Tidsbegränsad anställning

Har du frågor om villkoren i din anställning så kontakta oss så hjälper vi dig!

Läs mer: Per-Johan är vår jurist med specialinriktning inom arbetsrätt

Hjälp med arbetsrätt? 

Har du frågor kring en anställning, uppsägning, lön eller semester? Kontakta oss så löser vi det!  Vi erbjuder även en gratis konsultation. Fyll i formuläret här på sidan så kontaktar vi dig snarast.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

Juridisk ordlista – Vad betyder de juridiska begreppen?

Fri konsultation