Dödsbo, bouppteckning och arvskifte - Dahlén Juristbyrå

När en anhörig går bort kan det praktiska kännas övermäktigt i tider av sorg. Vi är vana vid att ta hand om bouppteckning, arvskifte och annat praktiskt som omgärdar ett dödsfall. 

Testamente och arvskifte

Ibland finns ett testamente som gör att anhöriga i större utsträckning kan ta del av den avlidnes sista vilja. Testamenten kan reglera både frågor om hur den avlidne önskar sin begravning eller andra önskemål kopplat till dödsfallet. Vanligt är också att testamentet reglerar hur den avlidne önskar att arvet ska fördelas. Finns inget testamente fördelas istället arv efter regler ur ärvdabalken.

Läs mer om Testamente

Bouppteckning

En bouppteckning är något som ibland kallas ”livets bokslut”.

Dödsboet är en juridisk person och de personer som enligt lag eller testamente är arvingar kallas dödsbodelägare. En förrättning behöver hållas inom tre månader från dödsfallet och samtliga dödsbodelägare ska enligt lag kallas till denna förrättning. Dödsbodelägarna förvaltar tillsammans dödsboet och behöver gemensamt besluta om hur och när de olika delarna ska skötas eller omhändertas.

Vid förrättningen ska boet uppges och alla tillgångar och skulder ska registreras för att senare redovisas i en bouppteckningshandling. Bouppteckningen visar vem som har rätt att företräda dödsboet rent juridiskt.

Bouppteckningen ska inom en månad från förrättningen skickas till skatteverket för registrering, finns ett testamente ska testamentet registreras tillsammans med bouppteckningen.

Två förrättningsmän ansvarar för bouppteckningen

En bouppteckning ska undertecknas av två utomstående (inte dödsbodelägare) förrättningsmän som bär ett juridiskt ansvar över bouppteckningen. När vi gör bouppteckningen är det jurister på Dahlén Juristbyrå som är förrättningsmän. Det finns inget krav på att förrättningsmännen ska vara utbildade jurister men det kan vara klokt att ta hjälp av någon med kunskap och erfarenhet inom området bouppteckningar.

Arvskifte - fördelning av dödsboets tillgångar

Det som kommer efter bouppteckningen är först och främst att begravningskostnader och övriga skulder som tagits upp i bouppteckningen ska betalas.

Det arv som sedan finns kvar ska skiftas som det kallas, det innebär att det helt enkelt ska fördelas ut på de efterlevande och att äganderätten går över till arvingen. Finns det ett testamente ska det respekteras i form av önskemål gällande vem som ska ”ta vad”. Finns inget testamente är istället dödsbodelägarna fria att själva välja hur tillgångarna ska fördelas.

Finns det fler än en dödsbodelägare så ska det regleras vem som tagit vad i ett skriftligt avtal som kallas för arvskifte. Samtliga dödsbodelägare behöver signera arvskiftet.

Tvångsskifte av dödsbo och skiftesman

Kan dödsbodelägarna inte komma överens om hur arvskiftet ska gå till så kan någon av delägarna ansöka till tingsrätten om att en skiftesman ska utses. Skiftesmannen har till första uppgift att försöka nå en frivillig överenskommelse. Går det inte att nå en frivillig överenskommelse har skiftesmannen mandat att genomföra ett så kallat tvångsskifte vilket innebär ett tvingande beslut om fördelningen av arvet.

Hjälp med dödsbo och arvskifte? 

Vi är vana vid att ta hand om bouppteckning, arvskifte och annat praktiskt som omgärdar ett dödsfall. Vi erbjuder även en gratis konsultation. Fyll i formuläret här på sidan så kontaktar vi dig snarast.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

Fri konsultation

Vi erbjuder fri konsultation gällande ärenden kopplade till bouppteckning, arvskifte och annat praktiskt som omgärdar ett dödsfall.