Fordringsrätt

Jag har en fordran och vill ha betalt/Någon har en fordran på mig och vill ha betalt

Fordringsrätten beskriver ett fordringsförhållande mellan minst två personer, företag eller person och företag. I fordringsrätten finns en borgenär (vill ha betalt/ har ett rättsligt anspråk) och en gäldenär (den som har att prestera i enlighet med kravet). Fordringsrättens objekt är fordringsanspråket som kan avse ett rättsanspråk på en prestation eller pengar från en gäldenären.

Fordringsrätten omfattar alla frågor som härrör till fodringens uppkomst, innehåll och upphörande. Vanligt är att första frågorna är om en fordran uppstått och i så fall på vilken grund. En fordran kan t.ex. uppstå till följd av avtal eller skadegörande handling m.fl. Vad fordrans innehåll är, vem som är gäldenär samt ev. kvittningsinvändningar. Andra frågor rör fordrans upphörande såsom betalning med befriande verkan, preskription med mera.

På Dahlén Juristbyrå hanterar vi alla ärenden kopplade till fordringar, skuldebrev och krediter.

Avtalsrätt

Vi arbetar även med allmän avtalssrätt vilket brukar sägas innefatta följande

  • Hur avtal kommer till stånd – avtalets uppkomst
  • Tolkning av avtalets innehåll
  • Förändringar av avtal
  • Regler om vad som gäller om någon part inte följer avtalets innehåll.
  • Avtalets fullgörande och upphörande.

Reglerna som omfattar de flesta typer av avtal faller under det som kallas allmän avtalsrätt. Allmän avtalsrätt är de allmänna rättsregler som gäller kring avtal och dess uppkomst, tolkning, förändring och upphörande. I Sverige gäller som huvudregel den grundläggande principen ”avtal ska hållas”/ ”avtal är bindande” eller på latin ”pacta sunt servanda”.

Mellan de som har slutit avtal med varandra föreligger det som kallas ”inomobligatoriskt förhållande”, det innebär att båda parter har skyldigheter mot varandra på avtalad grund. Exempel på ”utomobligatorisk grund” är istället t.ex. när en person orsakat skada på egendom eller annat och det uppkommit skada som ska ersättas. Då gäller istället skadeståndsrätten.

Både företag/juridiska personer och privatpersoner kommer i kontakt med den allmänna avtalsrätten. De flesta avtal är giltiga oavsett om de är muntliga eller skriftliga (med vissa undantag såsom t.ex. för fastighetsköp där formkrav föreligger vilket kräver skriftliga avtal).

Fri konsultation

Vi erbjuder fri konsultation gällande ärenden kopplade till fordringar, skuldebrev och krediter.