Vad är LVU – tvångsvård av unga?

När socialtjänsten misstänker att ett barn far illa är de skyldiga att utreda situationen och barnets behov. I första hand ska alltid vård som bereds ett barn ske med frivilliga insatser, det innebär att du som vårdnadshavare alltid ges möjlighet att samtycka till alla åtgärder som rör ditt barn.

Finns det inte ett samtycke från vårdnadshavaren så görs en bedömning av om barnet behöver sådan vård som inte kan ges på frivillig väg. Bedömer socialnämnden att det föreligger ett sådant behov så har socialnämnden möjlighet att ansöka i förvaltningsrätten om att barnet ska beredas vård med stöd av LVU (också kallat tvångsvård). När det rör sig om akuta fall och socialnämnden bedömer att vården inte kan vänta tills förvaltningsrätten beslutat så finns möjlighet för socialnämnden att göra ett omedelbart omhändertagande.

Rätten till ett offentligt biträde i LVU-ärenden

Du som förälder har rätt till ett offentligt biträde för att föra din talan och hjälpa dig under rättsprocessen som sker i förvaltningsrätten.

Ett offentligt biträde bekostas av staten. Det innebär att du som förälder inte betalar något alls för det juridiska stöd du har rätt till. Du som vårdnadshavare har själv rätt att begära vem som ska företräda dig. Är ni två vårdnadshavare som är överens förordnas ett gemensamt ombud för er. Är ni oense så förordnas ni istället varsitt ombud.

Vi är godkända som offentligt biträde i LVU-mål

Emma Dahlén är sedan tidigare godkänd som offentligt biträde i mål som rör LVU och företräder dig som vårdnadshavare. Det är viktigt i en muntlig förhandling rörande barn att alla parter får komma till tals. Som vårdnadshavare är det viktigt att få ta del av utredningen från socialnämnden och att vårdnadshavaren sedan också ges möjlighet att få yttra sig över den.

Barnets bästa grund för LVU-beslut

Viktigt att tänka på är att alla beslut som tas av förvaltningsrätten är utifrån vad de bedömer vara till barnets bästa. Skadas inte barnets hälsa eller utveckling på ett sådant sätt som LVU avser att skydda barnet från ska det alltid bedömas vara till barnets bästa att få bo med sin/ sina vårdnadshavare.

Även när ett LVU bedöms vara nödvändigt så ska socialnämnden samverka med vårdnadshavarna för att barnet senare ska kunna flytta hem igen under lugna och trygga förhållanden. Ett omhändertagande enligt LVU är en ögonblicksbild och en bedömning gällande barnets bästa där och då.

När är LVU aktuellt?

Ett omhändertagande med stöd av LVU är aktuellt när det finns sådana brister i hemförhållandena att barnets hälsa eller utveckling skadas.

För äldre barn (ungdomar upp till 18 år) kan också ett LVU ske utifrån barnets eget beteende. Det kan då röra sig om självskadebeteende, kriminellt beteende eller annat i barnets eget beteende som gör att barnets hälsa eller utveckling skadas samt att dessa problem inte kan lösas medan barnet bor kvar hos vårdnadshavarna.

Hur länge pågår ett LVU-omhändertagande?

Vården ska upphöra när behov för vården inte längre finns. Ett LVU omprövas enligt lag regelbundet för att se om vårdbehov fortfarande föreligger.

Hjälp med LVU?

Vi på Dahlén Juristbyrå har erfarenhet av att möta föräldrar till barn som bereds vård med stöd av LVU. För oss är det viktigt att tillsammans med dig gå igenom processen tydligt så att du som vårdnadshavare förstår handläggningen och får ta del av socialnämndens utredning med mera. Det är också viktigt att du i alla led känner dig bemött med respekt.

Vi erbjuder även en gratis konsultation. Fyll i formuläret här på sidan så kontaktar vi dig snarast. Varmt välkommen att kontakta oss.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Läs hela lagen på Riksdagen.se Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagen med kommentarer, rättsfall och ändringar på Lagen.nu Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Juridisk ordlista – Vad betyder de juridiska begreppen?

Fri konsultation