Vi hjälper er med de olika stegen som kan behövas när det gäller er skilsmässa. Förutom alla svåra känslor finns också många praktiska och juridiska frågor som måste lösas.

Ansökan om skilsmässa till tingsrätten

En skilsmässa påbörjas när en ansökan lämnas in till tingsrätten. Ansökningsavgift för en skilsmässa är 900 kr och betalas till tingsrätten.

Enligt äktenskapsbalkens regler så bodelningen göras utifrån brytdagen eller ”den kritiska tidpunkten”. Det räknas som den dag då ansökan om skilsmässa gjordes till tingsrätten.  Det innebär att de tillgångar och skulder som förelåg just den dagen är de som ska tas upp i bodelningen. Varje make har en lagstadgad redovisningsplikt för hur tillgångarna såg ut den dagen även om bodelningen görs senare.

Skilsmässa och barn

Finns inga gemensamma barn under 16 år och om ni båda är överens kommer skilsmässan gå igenom så fort tingsrätten handlagt ärendet.

Finns barn under 16 år hemmaboende eller om ni inte är överens så kommer tingsrätten besluta om en betänketid på sex månader. Efter dessa sex månader är det upp till er att fullfölja ansökan, är ni passiva så kommer inte skilsmässan att gå igenom.

Ett undantag till betänketiden ges i de fall då makarna varit särboende under minst två år innan dess ansökan om skilsmässa lämnades till tingsrätten. Det är ni som ska styrka att ni i det fallet varit särboende, det kan göras bland annat med utdrag från folkbokföringen.

Om bodelning vid skilsmässa

När ni ansökt om skilsmässa så ska ni genomföra en bodelning. Ni kan själva besluta om ni vill vänta med det tills äktenskapet är upplöst eller om ni önskar göra det innan. Det är dock klokt att göra bodelning i relativt nära anslutning till äktenskapets upplösande. En av er kan annars vända sig mot den andra och rikta krav på bodelning under många år framöver.

Makar har avtalsfrihet och är ni överens så är bodelningen relativt enkel, vi hjälper ofta till med att upprätta själva bodelningsavtalet och förteckning över tillgångar och skulder. Ibland är makarna inte överens och då kan det hjälpa att gå igenom det hela med en jurist för att komma till rätta med vad som gäller rent juridiskt.

Banker kräver ofta ett bodelningsavtal för att ni på varsin sida ska kunna ta nya bolån och/eller ta över lån från andra parten.

Ladda ner ett bodelningsavtal som gratis mall PDF och Word

Ladda ner bodelningsavtal med förteckning som ni som makar kan använda när ni ansökt om skilsmässa.

Ladda ner gratis utan förpliktelser men vi uppskattar om du kan gilla oss på Facebook 🙂

Bodelningsavtal - Gratis mall PDF

Bodelningsavtal - Gratis mall Word

Äktenskapsförord och bodelning

Finns det ett äktenskapsförord kan det komma att ändra hur bodelning ska se ut och hur tillgångarna ska fördelas. Om man bara har enskild egendom och ingen vill ta över en bostad från den andra behöver man inte göra en bodelning. Enskild egendom är sådan egendom som bara tillhör dig och som du har fått antingen via ett testamente (arv) eller äktenskapsförord.

Finns inget äktenskapsförord så räknas allt som giftorättsgods. Vad vardera make äger under äktenskapet är hans/hennes, först vid bodelningen aktualiseras fråga om giftorätt i den andre makens egendom.

Gemensam bostad och skilsmässa

När det gäller den gemensamma bostaden kan det uppstå fråga om vem som ska bo kvar i bostaden. Det kan vara så att den ena parten planerar att ta över bostaden eller att en av er vill bo kar i bostaden ensam tills den är såld. Då kan den parten ansöka om kvarsittningsrätt hos tingsrätten. Är ni inte överens om vem som ska ha kvarsittningsrätt så kommer tingsrätten bedöma det utifrån vem som har bäst behov av bostaden.

Den av parterna som ges kvarsittningsrätt är generellt sett skyldig att utge nyttjanderättsersättning till den av makarna som får lämna bostaden.

Ett beslut om kvarsittningsrätt påverkar inte bodelning eller egentligen som ska ta över bostaden senare (även om parterna ofta tycker det är smidigt att låta den som eventuellt planerar att ta över bostaden också får bo kvar). Kvarsittningsrätt är enbart ett så kallat interimistiskt (tillfälligt) beslut som gäller till dess bodelning skett.

Separation för sambos

Samboegendom innebär den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget under förutsättning att dessa införskaffats för gemensamt bruk. Det innebär tex. att en bostadsrätt eller en soffa ena parten ägt innan paret träffats inte kan utgöra samboegendom. Det innebär också att t.ex. medel på banken eller en båt inte kan bli samboegendom (däremot kan sådan egendom samägas på annat sätt såsom avtal, gemensamt konto eller dylikt). Dock är det som nämnt enbart bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk som blir föremål för samboegendom. All egendom som en sambo erhåller som gåva eller ärver med förbehåll om att egendomen ska vara sambons enskilda undantas från sambobodelning och kommer alltså inte utgöra samboegendom.

Vid samboförhållandets upphörande (såvida inte upphörandet grundas i att samborna gifter sig) ska på begäran av någon av samborna en bodelning göras. Att en sambo önskar bodelning ska framföras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

Läs mer om sambolagen och samboavtal. Ladda ner gratis samboavtal.

Hjälp med skilsmässa eller separation

Ni är varmt välkomna att kontakta oss med era frågor gällande separation och skilsmässa. Vi har stor erfarenhet av familjerätt och hjälper er reda ut det praktiska som rör bostad, skulder, tillgångar och frågor som rör barn, umgänge och vårdnad. Det kan variera mycket vad just er familj är i behov av, och oftast är det till stor hjälp att diskutera med en jurist.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

Fri konsultation

Vi kan hjälpa er med skilsmässa mellan makar och separation mellan sambor. Vi hanterar också alla svåra frågor som kan uppstå som bodelning, äktenskapsförord eller kring barn.