Vi hjälper dig som önskar skriva ett testamente. Vi går igenom dina önskemål och vad som är möjligt att reglera genom ett testamente i ert specifika fall.

Vad är ett testamente?

Det enda sättet att själv bestämma över hur ens kvarlåtenskap ska fördelas efter bortgången är just genom att skriva ett testamente. Ärvdabalken har vissa inskränkningar och det bästa är att ta hjälp av en jurist för att säkerställa testamentets giltighet i alla delar. Vi kan också förvara ditt testamente hos oss.

De rättsliga regler som berör testamente hittas i ärvdabalken (1958:637).  Ärvdabalken reglerar olika scenarion som kan vara bra att känna till när ett testamente ska skrivas.

Bröstarvingar och testamente

Hur får en person testamentera? Det finns vissa skyddsregler som innebär att vissa släktingar inte kan ”göras arvlösa”. Inom arvsrätten talas det om tre arvsklasser varav den första arvsklassen består av så kallade bröstarvingar - det kan förklaras som släktingar i nedåtstigande led vilket innebär barn, barnbarn med mera.

För det fall ett barn till testatorn (den som skrivit ett testamente/den avlidne) är avlidet så finns regler om att dennes barn träder i barnets ställe. Detta kallas ”istadarätten” 2 kap 1 § ärvdabalken.

Om det inte finns testamente

Finns inget testamente så nedärvs allt till första arvsklassen under förutsättning att det finns personer som omfattas av denna arvsklass.

Testamentet kan begränsa arvsrätten till hälften

Genom testamente kan man begränsa arvsrätten till 50 %. Finns det 500 000 kronor i ett dödsbo så har testatorn rätt att fritt förfoga över 250 000 kronor. Det beror på att första arvsklassen skyddas av det som kallas laglottsskydd. Laglotten som bröstarvingar har laglig rätt till utgör halva arvslotten. Arvslotten är den totala arvsmassan - i vårt exempel 500 000 kronor). Finns inget testamente nedärvs hela arvslotten.

Det innebär att testatorn fritt får förfoga över 50 % av tillgångarna och själv bestämma vem som ska ärva den delen.

Finns inga bröstarvingar i första arvsklassen får testator fritt testamentera hela egendomen då vare sig andra eller tredje arvsklassen äger juridisk rätt till laglott.

En gift testator där det bara finns gemensamma barn

För en gift testator där det enbart finns gemensamma barn så ärver efterlevande med fri förfoganderätt. De gemensamma barnen ärver som huvudregel först efter båda sina föräldrars frånfälle.

Särkullbarn och testamente - en gift testator där det finns barn från tidigare relationer

För en gift testator där det finns så kallade särkullbarn så har särkullbarnen rätt att kräva sin del av arvet direkt. Ibland önskas det här att begränsa deras arv till att omfatta endast laglotten till skydd för efterlevandes ekonomiska möjlighet att till exempel bo kvar i det gemensamma hemmet. Önskar man kan man istället kompensera barnen vid ett senare skede genom att låta dem skrivas in i den efterlevandes testamente.

Sambos och testamente

Det är viktigt att understryka att sambos inte har arvsrätt efter varandra. Det kan få mycket tråkiga konsekvenser när det gäller till exempel gemensamt boende. Det är högst rekommenderat för sambos att genom testamente reglera sina önskningar.

Gåva kan jämställas med testamente

Ovan nämnda regler är mycket enkelt beskrivna huvudregler. Det finns mycket bestämmelser som är viktiga att känna till när ett testamente skrivs för att säkerställa testamentets giltighet och att inga omständigheter ger oönskade effekter, såsom till exempel gåvor som i efterhand kan jämställas med testamente med mera.

Vilka krav ställs på testamente?

Det finns generella regler gällande formalia för testamente.

  1. Testamentets signaturer ska bevittnas av två vittnen.
  2. Vittnena får inte vara under 15 år och de får inte omnämnas i testamentet eller vara närstående på så sätt att de kan omfattas av arvsrätt enligt lag eller testamente. Det innebär att släktingar inte ska vara testamentsvittnen.
  3. Make/maka/sambo ska inte vara vittne.
  4. Eventuell god man eller förvaltare ska inte vara vittne.
  5. Vittnena ska vara samtidigt närvarande och alltså bevittna samtidigt.

Fast pris för testamente 1.950 kr

På Dahlén Juristbyrå erbjuder vi testamente till ett fast pris om 1 950 kronor. Då går vi igenom alla era förutsättningar och önskemål. Vi kan också bistå med bevittning samt förvaring av testamente.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se.

Juridisk ordlista – Vad betyder de juridiska begreppen?

Fri konsultation