Vårdnad av barn och vårdnadstvister

I samband med en separation kan det uppstå slitningar angående gemensamma barn, vart barnen ska bo och hur vårdnaden ska se ut, vem som har rätt att besluta vad med mera.

När det gäller barn så talas det framförallt om tre saker. Vårdnad, boende och umgänge, vad skiljer sig åt?

Vårdnad om ett barn är framförallt kopplat till en bestämmanderätt och en insynsrätt. En gemensam vårdnad behöver därför inte alls vara kopplad till att barnet bor lika stor del hos båda föräldrar eller ens växlar boende.

Boendet är alltså inte kopplat till vårdnaden om barnet. Boendet är också en fråga som föräldrarna har att ta ställning till, här kan det ibland uppstå konflikter som är kopplade till fråga om vårdnad och umgänge. Även om ena föräldern har ensam vårdnad så kan barnet fortfarande ha ett växelvis boende.

Umgänge är precis som det låter - en avsatt tid för barnet att få spendera tid med en anhörig person.

I alla frågor som rör barn ska barnets bästa sättas i första rummet. Vi har mångårig erfarenhet av vårdnadsprocesser och bistår dig som behöver ett ombud.

Vårdnadstvister och barns behov

Vi på Dahlén juristbyrå har ett speciellt fokus på den lagstiftning som rör barn. Vi arbetar i stort med barn och barns behov samt rättigheter, vi är offentliga ombud i mål som rör LVU-lagstiftning där barn bereds vård enligt förvaltningsrättsliga regler och vi arbetar också med vårdnadstvister eller andra frågor som rör barnets bästa.

En vårdnadstvist är en konflikt om vårdnad som kan komma att bli en rättslig process som avgörs i domstol. När vi företräder dig som förälder i en vårdnadstvist är vi med hela vägen och vi är vana att agera ombud i tingsrätt. En vårdnadstvist är en känslomässig process och vi tar oss alltid tid för dig och det är viktigt för oss att kunna vara ett bollplank och ett gott stöd under processen. Vi kämpar för att barnets bästa ska beaktas vid varje tidpunkt - så att du som förälder ska kunna känna dig trygg.

Generellt sett tar domstolen ställning till tre frågor

1. Gemensam eller ensam vårdnad?

I Sverige är utgångspunkten att vårdnad ska vara gemensam mellan föräldrarna. Ensam vårdnad blir en fråga att ta ställning till framförallt då gemensam vårdnad inte fungerar. Domstolen har inte möjlighet att besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.

2. Rätt till umgänge med barnet

För det fall en av föräldrarna får ensam vårdnad är huvudregeln att den andra föräldern ska ges tid till umgänge med barnet. Det är något som i de absolut flesta fall bedöms vara till barnets bästa. I de fall det finns en bedömning att det inte är i barnets bästa att ha umgänge så kan umgängesrätten gå förlorad.

3. Vart ska barnet bo

För små barn under tre år finns en allmän rekommendation att barnet är för litet för att ett växelvis boende ska kunna vara aktuellt. För äldre barn som anses ha mognad att uttrycka sig finns en möjlighet att själv få påverka fråga om boende och vårdnad.

I slutänden så är det upp till domstolen att avgöra vad som är barnets bästa utifrån en helhetsbedömning av situationen.

Utgångspunkten för de lagregler som berör barn gällande vårdnad, boende och umgänge är alltid barnets bästa i det specifika fallet. Det återspeglas i FN:s barnkonvention där det i artikel 3 framgår att alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av det offentliga eller det privata - alltid ska tas utifrån vad som är barnets bästa.

De svenska regler som omgärdar vårdnad, boende och umgänge för barn hittas främst i föräldrabalkens 6 kapitel.

Vi erbjuder ett kostnadsfritt första möte med dig som förälder för att vi ska kunna ge en första bedömning av din situation, vad som är nästa steg och hur vi kan hjälpa dig. Därefter brukar ofta din hemförsäkring kunna täcka merparten av kostnaderna för det juridiska ombudsarbetet vid en vårdnadstvist.

Varmt välkommen med din förfrågan.

Hjälp med vårdnadstvist? 

Om du önskar hjälp med en vårdnadstvist så kontakta oss så löser vi det. Vi erbjuder även en gratis konsultation. Fyll i formuläret här på sidan så kontaktar vi dig snarast.

Jurist på Södermalm i Stockholm – boka gratis konsultation

I vissa faser av livet behöver man hjälp för att få ordning på saker och ting. Det kan gälla när man får barn, blir sambo, skall gifta sig eller får problem i företaget. Kontakta oss för gratis konsultation.
Maila oss på info@dahlenjuristbyra.se

Juridisk ordlista – Vad betyder de juridiska begreppen?

Fri konsultation

Vi erbjuder fri konsultation gällande ärenden kopplade till vårdnadsprocesser.