Vad är förvaltningsrätt och socialrätt?

Förvaltningsrätt reglerar relationen mellan personer å ena sidan och stat och kommun å andra sidan.

Förvaltningsrätten som instans är en allmän förvaltningsdomstol som främst handlägger tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det kan gälla tvist med Försäkringskassan, skattemyndigheten, kommunen eller socialnämnden för att nämna några.

Förvaltningsrätten har också som uppgift att pröva vissa ansökningsmål som rör de vårdande tvångslagstiftningar vi har i Sverige. Det rör LVU som rör omhändertagandet av unga, LVM som rör missbrukare eller LPT som är en psykiatriskt tvångslagstiftning.

Till socialrätten som är nära besläktat med förvaltningsrätten hör bland annat sociala insatser, socialförsäkringar, allmänna sociala bidragsformer, hälso – och sjukvårdslagstiftning, sekretesslagstiftningar med mera.

Dahlén Juristbyrå biträder i alla ärenden av socialrättslig och förvaltningsrättslig karaktär.

LVU

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

LVU är en lag som ger socialnämnden rätt omhänderta barn och ungdomar som på något vis far illa. Faran kan ligga både i att barnet/ungdomen inte har en trygg hemmiljö utan far illa i hemmet genom exempelvis vårdnadshavarens missbruk eller vanvård. Faran kan också vara ett självdestruktivt beteende hos barnet/ungdomen som försätter denne i fara.

Ett omhändertagande ska vara den sista utvägen och i första hand ska alltid frivilliga hjälpinsatser erbjudas. Först när dessa möjligheter är uttömda eller om läget anses vara av akut karaktär blir det aktuellt med ett tvångsomhändertagande.

Inom LVU företräder vi såväl barn som föräldrar. I ärenden angående tvångsvård har både föräldrar och barn rätt till eget offentligt biträde. Den som har rätt till offentligt biträde har rätt att välja vilken jurist/advokat den vill ska företräda denne och kan uppge detta till förvaltningsrätten. Önskemålet framställs till förvaltningsrätten och juristens/advokatens arbete ersätts inte av dig utan av staten.

Fri konsultation

Vi erbjuder fri konsultation gällande alla ärenden av socialrättslig och förvaltningsrättslig karaktär.